Odluka o dodeli bespovratnih sredstava

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014)  i tačke 11. Konkursa za pregled, analizu i predstavlјanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013 pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

 

Odluku

o dodeli bespovratnih sredstava shodno Konkursu za pregled, analizu i predstavlјanje
realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane
EU u periodu 2007-2013

 

Odobrava se isplata sredstava za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose pružanju podrške međunarodnim aktivnostima jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, udruženjima građana koja su aplicirala na Konkurs za pregled, analizu i predstavlјanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013:

  1. „Centar lokalne demokratije“, Subotica u iznosu od 2.017.000,00 dinara i
  2. Udruženje „Prospero“, Temerin u iznosu od 271.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u iznosu od 2.288.000 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za pregled, analizu i predstavlјanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013 raspisanim 06. 12. 2014. godine i objavlјenom u dnevnom listu „Danas“ predviđeno je: sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva koji bi doprineli transparentnosti korišćenja sredstava evropskih fondova na teritoriji AP Vojvodine, upoznavanju javnosti o postignutim rezultatima projekata lokalnih samouprava finansiranim iz fondova Evropske unije i pobolјšanju uslova za realizaciju projekata koji će se finansirati iz sredstava fondova EU.

Za ove namene obezbeđena su sredstva Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu („Sl.list APV“ br. 50/2013 i 24/2014 i 42/2014 – rebalans), u okviru Programa međuregionalne saradnje i učešća u procesu evropskih integracija, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.000.000 dinara.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Rešenjem od 16.12.2014. godine obrazovao je Komisiju za vrednovanje predloga projekata pristiglih na osnovu raspisanog Konkursa čija je obaveza davanje predloga o dodeli sredstava u skladu sa kriterijumima za vrednovanje predloga projekata definisanim u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava. Korisnici sredstava će zaklјučiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Preuzmite odluku