Odluka o dodeli bespovratnih sredstava opštini Srbobran za manifestaciju 39. „Kobasicijada“ u Turiji

        Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

ODLUKU

o dodeli bespovratnih sredstava opštini Srbobran za manifestaciju
39. „Kobasicijada“ u Turiji

        Odobrava se isplata sredstava Opštini Srbobran za organizaciju i pokrivanje troškova za manifestaciju 39. „Kobasicijada“ koja se održava u Turiji

       Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara.

       Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa korisnikom zaključiti Ugovor o dodeli sredstava u skladu sa obrascem prijave, finansijskim budžetom i predlogom projekta.

Obrazloženje

        Za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave.

        Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2022), u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

       Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 06. 02. 2023. godine doneo je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava na osnovu raspisanog Javnoonkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera (u daljem tekstu Komisija).

        Komisija je na osnovu utvrđenih kriterijuma, rukovodeći se datumom održavanja manifestacije, dala predlog o dodeli sredstava opštini Srbobran za manifestaciju koja se održava od 24. do 26. februara 2023. godine.

        Na osnovu predloga Komisije, Pokrajinski sekretar donosi navedenu odluku o dodeli sredstava.

        Opština Srbobran, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, zaključuje ugovor o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

        Odluka o dodeli bespovratnih sredstava opštini Srbobran za manifestaciju 39. „Kobasicijada“ u Turiji objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

        Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

        Odluku možete preuzeti OVDE