Odluka o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 42/2017) kao i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014, 23/2021-dr. uredbe i 62/2021-dr. uredbe), tačke I i tačke VI Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini, Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00132/2022-01/4 od 22.3.2022. godine kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XXV-03/2022 od 3.8.2022. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

ODLUKU
o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima
za kupovinu nove opreme u 2022. godini

Dodeljuju se sredstava privrednim društvima sa ciljem kupovine nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje.

Sredstva za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2021 i 7/2022-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 240.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja APV, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima i dodeljuje se sledećim privrednim društvima:

Red.br Privredno društvo Iznos
1 Југополимер doo Bečej 8.000.000,00 dinara
2 Сиб Комерц doo Titel 2.365.000,00 dinara
3 RPC-PROM doo Zimonjić 7.965.000,00 dinara
4 SOLLYS LAND doo Pločica 7.876.902,00 dinara
5 Еко-Метал doo Vrdnik 8.000.000,00 dinara
6 Цетинка Амбалажа doo Jasenovo 3.825.000,00 dinara
7 B+B SENSOR SOLUTIONS doo Subotica 3.154.258,00 dinara
8 Градина Систем doo Temerin 6.000.000,00 dinara
9 ЗДС doo Odžaci 2.470.153,00 dinara
10 Рото Србија doo Alibunar 3.537.050,00 dinara
11 Подрум Палић 1896 doo Palić 7.025.000,00 dinara
12 АМ Технолог doo Odžaci 7.324.000,00 dinara
13 Амакс doo Mošorin 7.900.000,00 dinara
14 Подрум Палић Хладњача doo Palić 5.412.500,00 dinara
15 Агроконс doo Mali Iđoš 4.828.129,20 dinara
16 Лабудовић НС doo Novi Sad 8.000.000,00 dinara
17 CUBE doo Stara Pazova 6.800.000,00 dinara
18 GENERAL SOLUTIONS SLN doo Zrenjanin 7.966.186,00 dinara
19 Влашки Промет doo Novi Sad 3.309.948,40 dinara
20 Водопривредно друштво Дунав АД Bačka Palanka 8.000.000,00 dinara
21 EMS-PELLET doo Senta 7.994.295,00 dinara
22 Хартопак doo Kikinda 8.000.000,00 dinara
23 Ковакс doo Bečej 4.000.000,00 dinara
24 Ватросервис doo Bački Petrovac 3.023.025,00 dinara
25 Млекара CARPE DIEM doo Krušedol Selo 4.960.000,00 dinara
26 Хидротерминг doo Novi Sad 3.245.760,00 dinara
27 ДМД СИСТЕМ doo Čelarevo 8.000.000,00 dinara
28 Мадра doo Zrenjanin 6.490.657,14 dinara
29 Балатон Штампа doo Titel 2.000.000,00 dinara
30 Гранпласт doo Bečej 2.141.924,85 dinara
31 Олеон doo Novi Sad 5.000.000,00 dinara
32 Феромонт Опрема АД Pančevo 8.000.000,00 dinara
33 METAL X doo Turija 2.078.682,45 dinara
34 MIX TRADE doo Kulpin 2.742.655,00 dinara
35 NOBILI FURNITURE doo Temerin 8.000.000,00 dinara
36 SEVU 2015 doo Novi Sad 6.348.832,00 dinara
37 Модена Ресторани doo Novi Sad 8.000.000,00 dinara
38 Хлеб Продукт doo Bačka Palanka 3.277.427,45 dinara
39 Хемотехна doo Subotica 8.000.000,00 dinara
40 HOT FOOD PLUS doo Kać 8.000.000,00 dinara
41 RAPID P.E.T. doo Novi Sad 5.586.000,00 dinara
42 NARCISSUS doo Ada 2.215.301,30 dinara
43 MESOPAK NS doo Kać 2.242.000,00 dinara
UKUPNO 239.105.686,79 dinara

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 239.105.686,79 dinara.

Obrazloženje

Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2022. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2021 i 7/2022-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine, u ukupnom iznosu od 240.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obrazovao je Komisiju za proveru i ocenjivanje prispelih prijava po Javnom konkursu, br. 141-401-4305/2022-01 od 30.03.2022. godine koja je utvrdila predlog rang liste, a Skupština društva Razvojna agencija Vojvodine doo Novi Sad donela je Odluku o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XXV-03/2022 od 3.8.2022. godine.

U skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je ovu odluku.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena zaključiće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ova odluka je konačna i biće objavljena na internet stranici: region.vojvodina.gov.rs

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti OVDE

Menično ovlašćenje možete preuzeti OVDE