Nadležnost Pokrajinskog sekretarijata

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti regionalnog razvoja, a koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu kojima se: uređuje i obezbeđuje ravnomerni regionalni razvoj, osnivaju organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja i vrše osnivačka prava nad njima; utvrđuju i donose strateška i druga dokumenta regionalnog razvoja.

 
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom, Statutom i u okviru spoljne politike Republike Srbije, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na međuregionalnu saradnju i održavanje odnosa AP Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; iniciranje i održavanje članstva u evropskim i svetskim udruženjima regiona; pripremu, zaključivanje i praćenje sprovođenja sporazuma sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu poseta predstavnika teritorijalnih zajednica i drugih oblika autonomije drugih država; pripremu učešća predstavnika AP Vojvodine na konferencijama evropskih i svetskih udruženja regiona; izradu, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje informacija o saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu izveštaja i informacija i predlaganje programa i planova razvoja iz svog delokruga; koordinaciju aktivnosti svih pokrajinskih organa uprave u procesu programiranja instrumenata Evropske unije; stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; učešće u pripremi i sprovođenju makroregionalnih strategija; učešće u obrazovanju posebnih jedinica u okviru diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, u skladu sa zakonom, koja će predstavljati i unapređivati privredne, obrazovne i turističke kapacitete AP Vojvodine; praćenje ostvarivanja diplomatskih i konzularnih aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine; učešće o staranju o ravnomernom razvoju na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom.
 
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti lokalne samouprave koji se odnose na: pripremu predloga akata za Pokrajinsku vladu kojima se Vladi Republike Srbije predlaže raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine; pripremu izveštaja i informacija za Pokrajinsku vladu i Skupštinu i predlaganje programa i planova razvoja iz delokruga sekretarijata; davanje prethodne saglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave; usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave i mesne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti i efikasnosti rada; usklađivanje i podsticaj saradnje AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave na njenoj teritoriji u oblasti izgradnje efikasne i savremene lokalne samouprave; predlaganje i podržavanje mera u oblasti izgradnje sistema lokalne samouprave, međuopštinskog povezivanja, ujednačavanja kapaciteta i modernizacije rada lokalne administracije; praćenje ostvarivanja mesne samouprave u jedinicama lokalne samouprave u Vojvodini, kao i drugih oblika neposrednog učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou; davanje stručnih pravnih i savetodavnih mišljenja u vezi s primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave; pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti statuta, ili drugih opštih akata jedinice lokalne samouprave ako sekretarijat smatra da taj propis nije u saglasnosti s pokrajinskim propisom; kontrolu usklađenosti opštih akata organa jedinice lokalne samouprave s njenim statutom, preduzimanje mera i pružanje stručne pomoći u njenom sprovođenju; kontrolu usaglašenosti pojedinačnog akta protiv kojeg nije obezbeđena sudska zaštita, sa zakonom ili opštim aktom jedinice lokalne samouprave i preduzimanje odgovarajućih mera; praćenje primene propisa o neposrednom učešću građana u ostvarivanju lokalne samouprave; praćenje postupka i procedure sprovođenja lokalnih izbora.
 
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa u oblastima iz svog delokruga; prati rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.
 
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prati stanje i predlaže mere u oblasti obezbeđivanja socijalne sigurnosti izbeglih, prognanih i raseljenih lica i pomaže razvijanje saradnje u regionu.
 
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.”  
 
Radom Pokrajinskog sekretarijata rukovodi pokrajinski sekretar, koga imenuje i razrešava Skupština AP Vojvodine.