Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u JLS

Na osnovu člana 36. stav 2.Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 21. člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

KONKURS
Za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama
lokalnih samouprava u AP Vojvodini

 

I.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose efikasnom upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj konkursa:Unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini radi osnaživanja lokalnih vlasti da odgovore na zahteve koje pred njih postavlja pristupanje EU.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

 1. usvajanju novih ili reviziji postojećih strateških dokumenata,
 2. formiranju Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj,
 3. osnivanju ili unapređenju uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava
 4. primeni novih IKT rešenja za upravljanje projektima i praćenje realizacija strategija i uspostavljanje sistema praćenja realizacije i efekata projekata JLS
 5. poboljšanju komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalne delatnosti,
 6. unapređenju organizacije i funkcionisanja JLS kroz primenu odgovarajućih instrumenata i primenu najbolje prakse u vezi modela organizovanja i upravljanja u JLS
 7. izradi projektno tehničke dokumentacije za projekte regionalnog karaktera ili međuopštinske saradnje.

II.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.225.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.
 2. Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.
 3. Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom bilo kao nosilac predloga projekta, bilo kao partner.
 4. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
 5. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv, “Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“. Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 6. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 11. jul 2014. godine.
 7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 8. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 9. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 10. Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 11. Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-95, radnim danom od 09 do 15 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju