KONKURS za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravlјačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske  odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

KONKURS
za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravlјačkih kapaciteta u jedinicama lokalne
samouprave
na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2018. godinu u oblasti razvoja lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilј konkursa: podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravlјačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

 • Uspostavlјanju novih uslužnih centara ili dalјi razvoj postojećih uslužnih centara kroz uvođenje novih usluga za građane u organima jedinica lokalne samouprave
 • Pobolјšanju komunikacije građana i organa lokalne samouprave u oblasti komunalne delatnosti (48 sati)
 • Razradi mehanizama za efikasno učešće građana u upravlјanju poslovima u javnom sektoru
 • Unapređenju organizacije i funkcionisanja jedinica lokalne samouprave kroz primenu najbolјe prakse u vezi modela organizovanja i upravlјanja u jedinicama lokalne samouprave

II.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, 57/2017 i 17/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 250.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 2. Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava.
 3. Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.
 4. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
  Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
  Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv: “ KONKURS za za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravlјačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018.godina“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
  Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
 5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 20. juni 2018. godine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 7. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 8. Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 9. Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 10. Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4158, radnim danom od 09 do 14 časova.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE