Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine – drugi poziv

Na osnovu člana 24. stav 1. i 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 21.,člana 22. stav 4. i člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2019), pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

KONKURS
za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji
AP Vojvodine – drugi poziv

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2020. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće izrade planova razvoja jedinica lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, jedinicima lokalnih samouprava kojima nisu odobrena sredstva po prvom pozivu.

Uzimajući u obzir privođenje kraju finansijske perspektive EU 2014 – 2020, tekuće pripreme za novi finansijski period, kao i obavezu usklađivanja dokumentacije na nacionalnom i sub-nacionalnom nivou, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 30/18), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru ovog poziva sufinansiraće:

– izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine kojima nisu odobrena sredstva po prvom pozivu.

Planovi razvoja treba da budu doneti najkasnije do 01. januara 2021. godine.
Planovi moraju imati rok važenja od najmanje 7 godina.

Ovim konkursom neće biti finansirane druge aktivnosti poput revizije postojećih planskih dokumenata (strategija razvoja, sektorske strategije, akcionih planova i sl.)
Ovim konkursom neće biti finansirana izrada drugih planskih dokumenata, osim planova razvoja jedinica lokalnih samouprava, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.

II.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, broj 54/2019), u ukupnom iznosu od 11.383.250,57 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 dinara.
Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koji su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i kojima nisu odobrena sredstva po prvom pozivu.

2) Podnosioci projekta su jedinice lokalne samouprave, i kao takve konkurišu samostalno.

3) Podnosilac projekta za sredstva iz ovog konkursa može podneti prijavu sa najviše jednim projektom.

4) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

5) Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan.

6) Na koverti mora da stoji naziv, “KONKURS za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine – drugi poziv“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati“.
Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

7) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 25. 03. 2020. godine.

8) Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

9) Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

10) Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

11) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

12) Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:
marijana.rakic@vojvodina.gov.rs
ili putem telefona 021-487-42-08 radnim danom od 09 do 13 časova.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE