Konkurs za popunjavanje jednog izvršilačkog mesta

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se:

JAVNI KONKURS ZА POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM
SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU
SAMOUPRAVU

I Organ u kom se popunjava radno mesto:
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

II Radno mesto koje se popunjava:

 1. Savetnik za saradnju sa investitorima i pripremu projekata – 1 izvršilac na neodređeno vreme.

U zvanju savetnika obavljaju se složeni poslovi koji su najčešće precizno određeni podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca, umereno visok nivo složenosti poslova i samostalnosti u radu kao i nivo odgovornosti, pripreme i praćenja programa i projekata Sekretarijata, obavlja složene poslove pokrajinske uprave u vezi sa: izradom analiza, planova, izveštaja, mišljenja i uputstava u cilju praćenja realizacije projektnih aktivnosti u okviru regionalne saradnje; stvaranje uslova i razvoj administrativnih kapaciteta pokrajinske uprave za realizaciju projekata koji se finansiraju iz Fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; upravljanje i koordinaciju u procesu izrade i realizacije projekata koje finansira EU; aktivnosti u procesu predlaganja modela obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje i predfinansiranje projekata; praćenje namenskog trošenja sredstava koji se odnose na realizaciju projekata u oblasti međuregionalne saradnje i lokalne samouprave; preduzimanje mera radi privlačenja investicija u Pokrajinu i davanje podrške za osnivanje kompanija i izgradnju infrastrukture neophodne za novonastale kompanije; takođe i obavljanjem i drugih studijsko-analitičkih, stručno-operativnih i finansijsko-materijalnih poslova po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika sekretara.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama, s najmanje 240 ESPB bodova, na master akademskim studijama, na master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu od najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje jednog stranog jezika na nivou B2, položen državni stručni ispit i probni rad od šest meseci.
Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik javnog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

III U izbornom postupku proveravaju se osposobljenosti, znanja i veština kandidata i to:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi, Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi, Pisanje i implementacija projekata po EU standardima, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama jedinicama lokalnih samouprava i poznavanje organizacije pokrajinske uprave – proveravaće se pismenim putem;
 • Veštine komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima;
 • Poznavanje jednog stranog jezika – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

IV Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

V Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: je 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevnik“.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Prekodravac Aleksandar, telefon: 021/487 48-24

VII Datum oglašavanja: 24.04.2018. godine.

VIII Adresa na koju se podnosi prijava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta savetnik za saradnju sa investitorima i pripremu projekata u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu„.

IX Dokazi koji se prilažu uz prihavu na interni konkurs:

 1. Potpisana prijava sa adresom stanovanja, kontakt telefonom, e mail adresom i potpisanom izjavom u kojoj se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;
 2. biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starije od 6 meseci;
 4. fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;
 5. original ili overena fotokopija uverenja MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od 6 meseci;
 6. original ili overena fotokopija diplome kojim se potvrđuje stručna sprema;
 7. original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu;
 8. fotokopije dokaza o najmanje 3 godine radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori, kopija radne knjižice i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 9. dokaz da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (rešenje o prestanku radnog odnosa ukoliko je učesnik javnog konkursa ranije radio u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samourave).

Navedene dokaze kandidat dostavlja preporučenom pošiljkom putem pošte ili predajom na pisarnicu pokrajinskih organa.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to sam učiniti. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz unapred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje postupati.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.

X Mesto, dan i vreme provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, obaviće se provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16., Novi Sad. O datumu i vremenu pismene i usmene provere učesnici javnog konkursa će biti obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su dostavili u svojim prijavama i elektronskim putem na e-mail adrese.

NAPOMENE:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa, odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa koju je obrazovao Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj oglas se objavljuje na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. U dnevnom listu „Dnevnik“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacija na kojima je oglas objavljen.

U skladu sa članom 72. 73. i 74. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017 – dr. zakon) probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu.

Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci.

Probni rad službenika prati njegov neposredni rukovodilac, koji posle okončanja probnog rada poslodavcu daje pismeno mišljenje o tome da li je službenik zadovoljio na probnom radu.

Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

Službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do okončanja probnog rada.

Službeniku, koji ne položi državni stručni ispit, prestaje radni odnos.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE