Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija, maj 2015.

Na osnovu člana 38. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske  odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

KONKURS
za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa
evropskih integracija

 

I

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija.

Cilj konkursa: Postizanje šireg društvenog koncenzusa o evropskom putu i uključivanje svih društvenih subjekata u proces pristupanja Evropskoj uniji. Od ključnog značaja je unapređenje informisanosti i razumevanja građana o procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Mere i aktivnosti, koje se sprovode u okviru projekta moraju se realizovati na teritoriji AP Vojvodine, a trebale bi da doprinesu:

 • podsticanju konkretnih aktivnosti i debate o procesu pridruživanja, zajedničkim evropskim vrednostima i perspektivi;
 • podizanju nivoa informisanosti građana o značaju evropskih integracija i uloge regionalnih vlasti u tom procesu;

II

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 3.500.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014) u okviru Programa 0601 Podrška pristupanju Srbije EU, Programska aktivnost 06011002 Upoznavanje javnosti o procesu evropskih integracija i politikama EU, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

III

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
 2. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
 4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
 6. Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 10% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.
 7. Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija“.
 8. Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
 9. Rok za predaju predloga projekta je 8. jun 2015. godine.
 10. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 11. Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
 12. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs.
 13. Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
 14. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju