Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

         Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, broj: 141-401-1032/2021-01 od 20. februara 2021. godine, koji je doneo Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a u vezi sa članovima 11., 21., i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV”, br. 66/20), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana: 25. februara 2021. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ
POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 

I Uvod

         Bespovratna finansijska sredstva se dodeljuju na osnovu Javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs). Tekst konkursa objavljuje se u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (http://www.region.vojvodina.gov.rs/), kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koja se distribuiraju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Finansijska sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu za 2021. godinu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat)

II Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

         Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine/gradovi) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

III Namena dodeljenih sredstava

         Bespovratna sredstva, mogu se koristiti za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u oblasti:

 1. Unapređenja i revitalizacije lokalne poslovne infrastrukture
 2. Unapređenja i revitalizacije lokalne komunalne infrastrukture
 3. Razvoja i modernizacije lokalne društvene infrastrukture

IV Ciljevi sufinansiranja

         Bespovratna finansijska sredstva dodeljuju se u cilju podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinaciji svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

V Uslovi konkursa

 • Ukupan budžet za dodelu sredstava po konkursu je 30.000.000,00 dinara
 • Pokrajinski sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje pojedinačnih prijava u iznosu do maksimalno 85% vrednosti izrade projekta.
 • Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi iznosiće:
  – najviše do 1.000.000,00 dinara za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije koja mora biti dovoljna za ishodovanje svih potrebnih odobrenja i dozvola za potrebe izvođenja radova (projektna dokumentacija mora sadržati predmer i predračun radova).
 • Namena finansiranja se određuje za:
  Izradu tehničke dokumentacije za unapređenje i revitalizaciju poslovne infrastrukture;
  Izradu tehničke dokumentacije za unapređenje i revitalizaciju komunalne infrastrukture;
  Izradu tehničke dokumentacije za projekte razvoja i modernizacije društvene infrastrukture;
 • Jedinica lokalne samouprave može da konkuriše najviše sa 2 (dve) prijave po konkursu, različite po nameni i nivou razrade tehničke dokumentacije prema potrebama podnosioca prijave.
 • Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
 • Rok za realizaciju ugovora je najkasnije do 31.12.2021. godine.

VI Način podnošenja prijava i obavezna dokumentacija koja se podnosi

         Prijava sa obaveznom dokumentacijom dostavlja se u pisanom obliku i na CD-u, u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prijave se dostavljaju poštom ili predajom na Pisarnicu pokrajinskih organa, na dole naznačenu adresu:

           Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj,
           međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,
           Bulevar Mihajla Pupina 16,
           21000 Novi Sad

Prijava za konkurs
Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj,
međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Opština/grad podnosioc prijave
Adresa podnosioca prijave

NE OTVARATI

         Prijave poslate na drugi način (npr. faksom, elektronskom poštom ili direktno u prostorije Sekretarijata) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS

         Zajednička dokumentacija za sve namene:

 1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (Obrazac Prijave se nalazi na sajtu Pokrajinskog sekretarijata), a prijava sa obaveznom dokumentacijim se dostavlja u pisanom obliku, kao i na CD-u;
 2. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
 3. Izjava podnosioca prijave da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
 4. Izjava da se protiv lica ovlašćenog za podnošenje prijave ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
 5. Izjava o korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u poslednje 4 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
 6. Izjava podnosioca prijave (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
       1. da će se namenski u skladu sa važećom zakonskom regulativom utrošiti dodeljena sredstva
       2. da će Pokrajinskom sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama
 7. Mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za poslove urbanizma i prostornog planiranja da postoji planski osnov za planirane radove obuhvaćene projektno-tehničkom dokumentacijom za čije sufinansiranje izrade se konkuriše;
 8. Informacija o postojećoj projektnoj dokumentaciji, ukoliko se traže sredstva za narednu fazu izrade. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi o tome zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

                Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje sledeće prijave:

 • neblagovremene prijave (prijave koje su podnete posle isteka roka predviđenog za podnošenje prijave)
 • nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
 • nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i CD-u i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

         Konkursna komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata, a posle isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

VII Odlučivanje o dodeli sredstava

         Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem obrazuje Konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i ocenu pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.
         Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli finansijskih sredstava korisnicima koja je konačna.
        Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata.

VIII Ugovor o dodeli sredstava

         Odlukom o dodeli sredstava utvrđuje se pojedinačni iznos sredstava po korisniku

         Posle donošenja odluke o dodeli sredstava, Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

         Obavezni elementi ugovora su:

 • podaci o korisniku sredstava
 • iznos dodeljenih sredstava
 • namena za koju se dodeljuju sredstva
 • period na koji se zaključuje ugovor
 • obaveze korisnika sredstava
 • izveštaji koji se podnose Pokrajinskom sekretarijatu
 • ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

IX Praćenje izvršavanja ugovora

         Korisnik sredstava je obavezan da Pokrajisnkom sekretarijatu podnese izveštaje (narativni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom. Kompletno izrađena projektno-tehnička dokumentacija se dostavlja u .PDF formatu, a crteži u .DWG formatu.

         Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (izvode iz banaka, fakture, ugovore i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica korisnika.

         Pokrajinski sekretarijat, kao davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

         Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima. Pokrajinski sekretar može da obrazuje posebnu komisiju iz reda zaposlenih za vršenje neposredne kontrole nad realizacijom Projekata.

         Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet ugovora podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja Služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine. Korisnici sredstava dužni su da Službi budžetske inspekcije AP Vojvodine omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

         Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu putem elektronske pošte na imejl adrese: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i region@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE