Konkurs: Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje LER u JLS

Na osnovu člana 24.stav 2. i člana 38. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014 i 54/2014) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske  odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014, 54/2014 i 29/2015-rebalans) Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

KONKURS

Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u
jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

 

I

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u dalјem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu sufinansiraće realizaciju projekata udruženja građana, koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, u cilјu uređenja sistema lokalne samouprave, kao i pravilnog i funkcionalnog rada lokalne samouprave.

Opšti cilј: Izgradanja efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Projektne aktivnosti organizacija civilnog društva se moraju realizovati na teritoriji AP Vojvodine i treba da doprinesu ispunjenju specifičnih cilјeva:

 • Pregled organizacionih oblika na nivou jedinica lokalnih samouprava koji u svojoj nadležnosti imaju lokalni ekonomski razvoj
 • Izrada metodologije za uporednu procenu kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava
 • Definisanje smernica za efikasnije upravlјanje

II

Sredstva opredelјena za ovaj konkurs iznose 1.975.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014, 54/2014 i 29/2015) u okviru Programa 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081001 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481000 Dotacije nevladinim organizacijama.

III

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
 2. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
 4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavlјaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
 6. Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodelјuje Sekretarijat.
 7. Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“.
 8. Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
 9. Rok za predaju predloga projekata je 15. septembar 2015. godine.
 10. Rok realizacije projektnih aktivnosti je 31. decembar 2015. godine.
 11. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 12. Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima konkursa.
 13. Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
 14. Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs.
 15. Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
 16. Korisnik sredstava će zaklјučiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-73, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju