Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu movinu u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, objavlјuje

ISPRAVKU

Javnog konkursa za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini, broj: 133-401-1997/2015-02, objavlјenog  23.04.2015. godine u listu «Dnevnik»

U poglavlјu II Uslovi

tačka 1. alineja a) menja se i glasi: „gradi nove proizvodne kapacitete, pri čemu investicija mora ostati na istom području, odnosno regionu najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte ili“

tačka 2. menja se i glasi: „Posluje u prerađivačkoj, osim u sektoru sintetičkih vlakana, ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, „Sl. gl. RS“ br. 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J);“

Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“ br. 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžeta Ap Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV“ br. 53 /2014) Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova (u dalјem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIONISANјE
TROŠKOVA ULAGANјA U MATERIJALNU IMOVINU
U 2015. GODINI
BROJ 133-401-1997/2015-02

Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu predstavlјa osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova dodelјuje subvencije u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara, u okviru Programa 1504 – Podsticaji razvoju privrede, programska aktivnost 1002 – Podrška direktnim stranim investicijama, ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima- 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 0100 Prihodi iz Budžeta

I Namena i visina sredstava

Sredstva se odobravaju privrednim društvima, namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, odnosno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.
Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavlјanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva:

 • izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield), ili
 • obavlјanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje pet godina od dana odobrenja zaklјučenja ugovora o dodeli sredstava (namenski brownfield), ili
 • obavlјanje delatnosti u postojećem objektu (brownfield) za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje pet godina od dana odobrenja zaklјučenja ugovora o dodeli sredstava.
 • obavlјanje delatnosti u postojećem objektu (brownfield) za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje pet godina od dana odobrenja zaklјučenja ugovora o dodeli sredstava.
  Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade tehničke dokumentacije, (prema:Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 odluka US, 132/2014 i 145/2014), a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1, poglavlјa I, prema sledećoj skali:
 • Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 1.000.000 evra1 u dinarskoj protivvrednosti i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta počev od dana zaklјučenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;
 • Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne tri godine 2.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1 i kojim se u naredne tri godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaklјučenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

Vrednost ulaganja podrazumeva vrednost materijalne imovine (postrojenja, mašine, oprema) i nematerijalne imovine (prenos tehnologije, know how, licence, patenti) u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.
U ukupnu vrednost ulaganja priznaju se i ulaganja neposredno vezana za realizaciju investicionog projekta nastala u godini podnošenja prijave na konkurs.
Novim radnim mestom smatra se ono radno mesto na kom se najkasnije u roku od tri godine od dana zaklјučenja ugovora o dodeli subvencija zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod privrednog društva kome je odobrena subvencija. Novim radnim mestom smatra se i radni odnos direktno povezan sa realizacijom investicionog projekta, koji je zasnovan u prethodna tri meseca od dana zaklјučenja ugovora u privrednom društvu kome se odobrava subvencija ili u društvu koje ima status povezanog lica sa privrednim društvom kome je subvencija odobrena.

II Uslovi

Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. Realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine u kome:

 1. gradi nove proizvodne kapacitete ili
 2. obavlјa delatnost u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup (namenski brownfield) ili
 3. obavlјa delatnost u postojećem objektu (brownfield)

U slučaju zakupa (podtačke b) i v)) zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, „Sl. gl. RS“ br. 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J);

3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat koji ispunjava uslove u pogledu vrednosti ulaganja i novih radnih mesta navedene u tački I;

4. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

5. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;

6. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

7. Da u trenutku podnošenja prijave ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

8. Da se za dodelu subvencije javilo pre početka realizacije projekta

III Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:

 • privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2, stav 1, tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS“ br. 13/10, 100/11 i 91/12);
 • državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;
 • pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;
 • pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;
 • pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;
 • pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

IV Dokumentacija

 1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;
 2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
 3. Kopija overenog ugovora o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;
 4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
 5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišlјenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Agencije za privredne registre koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod);
 6. Fotokopija rešenja o registraciji privrednog subjekta izdata od strane nadležnog organa;
 7. Potvrda nadležnog poreskog organa da su izmirene sve dospele obaveze javnih prihoda– Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji;
 8. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;
 9. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodelјena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 10. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački II 6.

Komisija zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

V Donošenje odluke

Predlog odluke o dodeli i visini sredstava privrednom društvu donosi Komisija koju čine dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, od kojih je jedan diplomirani pravnik, jedan predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dva predstavnika Fonda za podršku investicija u Vojvodini.
Odluku o dodeli i visini subvencije privrednom društvu, na osnovu predloga Komisije, donosi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, za svaki pojedinačni slučaj, u iznosu prikazanom na profakturi za izradu tehničke dokumentacije ili ugovoru o zakupu, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalno do iznosa navedenog u tački I.
Komisija može tražiti i nezavisnu procenu prikazanih rashoda od strane ovlašćene revizorske kuće, a o trošku podnosioca zahteva.
Po prijemu obaveštenja o dodeli subvencije, korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova dostavi poseban namenski račun otvoren kod nadležne filijale Uprave za trezor.

VI Zaklјučivanje ugovora

Dokumentacija potrebna za zaklјučivanje ugovora:

 1. Fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun u Upravi za trezor;
 2. Bankarska garancija domaće banke u vrednosti iznosa subvencija sa klauzulama „neopoziva“, „bezuslovna“ i „naplativa na prvi poziv bez prava prigovora“ sa rokom važnosti od 39 meseci od dana zaklјučenja ugovora;
 3. Dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilјu naplate zakonske zatezne kamate (u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza da se naplati kamata za period od isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid)
 4. Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa dostavlјa se kopija overenog ugovora o zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom i kopija overenog ugovora o kupoprodaji/zakupu zemlјišta;
 5. Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade tehničke dokumentacije dostavlјa se kopija overenog ugovora o kupoprodaji/zakupu zemlјišta.

VII Dinamika isplate

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade tehničke dokumentacije – po principu refundacije, jednokratno, u punom iznosu odobrene subvencije, po dobijanju građevinske dozvole, prema priloženoj fakturi, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je izvršen promet usluga.
Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – po principu refundacije, kvartalno, po prikazanim fakturama, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je za taj period izvršen promet usluga.

VIII    Obaveze korisnika

 • Da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
 • Da obavlјa delatnost na teritoriji AP Vojvodine najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte;
 • Da u naredne tri godine počev od dana zaklјučenja ugovora realizuje investicioni projekat u minimum onoj visini ulaganja i broju otvorenih novih radnih mesta na osnovu kojih mu je subvencija dodelјena;
 • Da u naredne tri godine počev od dana zaklјučenja ugovora pribavi upotrebnu dozvolu za novoizgrađeni objekat;
 • Da dostavlјa Fondu za podršku investicija u Vojvodini kvartalni izveštaj o realizaciji projekta (na propisanom obrascu) uz fotokopiju kompletne prateće dokumentacije;
 • Da posluje u skladu sa planom realizacije investicionog projekta prikazanom u Prijavi za dodelu sredstava;
 • Da prostor ili deo prostora proizvodnih kapaciteta na osnovu kojih su mu odobrena sredstva ne izdaje u zakup/podzakup u periodu trajanja ugovora o dodeli subvencije;
 • Da u periodu trajanja ugovora omogući predstavniku Sekretarijata za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova i predstavniku Fonda za podršku investicija u Vojvodini nesmetan uvid u tok realizacije investicionog projekta (monitoring).

Sekretarijat može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ovim javnim pozivom, prijavom i ugovorom i da u tom slučaju aktivira položena sredstva obezbeđenja u punom iznosu odobrene subvencije.

IX Ostale informacije

Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon: 021/472-32-40).
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili putem elektronske pošte neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u Budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu.

Preuzmite dokumentaciju