Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 94. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017,  113/2017 – dr. zakon i 95/2018, 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – dr. zakon, 157/2020 – dr. zakon, 114/2021 i 123/2021 – dr. zakon) i člana 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016 i 12/2022), oglašava se:

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Organ u kome se radno mesto popunjava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

 Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za podršku regionalnom razvoju, u zvanju savetnik, u Sektoru za regionalni razvoj i projekte, Odsek za regionalni razvoj, 1 izvršilac, na neodređeno vreme.

 Opis poslova: primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika sa jasnim okvirom samostalnog delovanja, uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca, i sposobnost da se problemi rešavaju bez pojedinačnih uputstava neposrednog rukovodioca i uz obraćanje neposrednom rukovodiocu samo kad je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo izvršilac obavlja poslove pripreme i praćenja programa i projekata Pokrajinskog sekretarijata; obavlja precizno određene složene poslove pokrajinske uprave u vezi sa izradom, prikupljanjem, čuvanjem i objavljivanjem informacija o regionalnom razvoju AP Vojvodine; učestvuje u realizaciji međunarodnih poseta iz domena regionalnog razvoja i priprema informacije, platforme, podsetnike i izveštaje o tome; prati odobrene projekte sa obezbeđenim izvorima finansiranja, koji se odnose na unapređivanje organizacije rada i efikasnosti delovanja organa pokrajinske uprave i lokalne samouprave iz oblasti regionalnog razvoja; prikuplja i analizira projektne i finansijske izveštaje; učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki za potrebe Pokrajinskog sekretarijata; sačinjava izveštaje s pratećom dokumentacionom osnovom za izradu informacija za Pokrajinsku vladu; obavlja i druge stručne poslove po usmenom ili pisanom nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara, pomoćnika sekretara i šefa odseka.

Uslovi za rad: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova.

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik javnog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

Mesto rada: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

U izbornom postupku proveravaju se sledeće stručne sposobnosti, znanja i veštine:

 U izbornom postupku proveravaju se sledeće stručne sposobnosti, znanja i veštine:

Posebne funkcionalne kompetencije:

u oblasti rada „administrativno-tehnički poslovi“ (kancelarijsko poslovanje; metode i tehnike prikupljanja podataka radi dalje obrade; tehnike pripreme materijala radi daljeg prikazivanja i upotrebe) i

u oblasti rada „studijsko analitički poslovi“ (,metode i tehnike analiziranja planskih dokumenata i propisa i izrada izveštaja o stanju u oblasti);

Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto (Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine; Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi i Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj vladi) – pisana simulacija

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja. Rok počinje da teče 20. maja 2023. godine i ističe 03. juna 2023. godine.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Prekodravac Aleksandar, telefon: 021/487-48-24.

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, sa naznakom da se radi o prijavi za javni konkurs i za koje radno mesto.

Datum oglašavanja: 19. maja 2023. godine.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

 1)  potpisana prijava sa adresom stanovanja, e mail adresom i brojem telefona;

2)  biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

3)  fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;

4)  uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

5)  uverenje MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

6)  diploma kojom se potvrđuje stručna sprema prema uslovima (original ili overena fotokopija);

7)  uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (original ili overena fotokopija), ukoliko ga je kandidat položio (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

8)  original ili overena fotokopija dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje, ugovor i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

9)  dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili overena fotokopija), ukoliko ga kandidat poseduje;

10) Obrazac I ili Obrazac II – potpisana izjava u kojoj se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

11) Obrazac III – potpisana izjava da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede radne dužnosti.

Napomene:

U skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne, jedinice lokalne samouprave ili državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do okončanja probnog rada, u suprotnom mu prestaje radni odnos. Službenik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme, dužan je da ima položen državni stručni ispit. Službenik kome probni rad nije obavezan u skladu sa zakonom, kao i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Odredbama čl. 9. st. 3. i 4. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – odluka US) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na ovaj javni konkurs, a o kojima se vodi službena evidencija su uverenje o državljanstvu, uverenje MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio) i uverenje o položenom pravosudnom ispitu (ako je kandidat položio). 

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da navedene dokaze organ pribavi po službenoj dužnosti, dužan je da se pismeno izjasni o tome da se njegovi lični podaci koriste u svrhu prikupljanja navedenih dokaza. Izjašnjenje se daje u formi izjave koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs (Obrazac I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedene dokaze, dužan je da se pismeno o tome izjasni. Izjašnjenje se daje u formi izjave koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs (Obrazac II).

Obrasci izjava se nalaze na internet stranici Pokrajinskog sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu https://region.vojvodina.gov.rs/

Provera osposobljenost, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja, odnosno kompetencije biće proverene u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem, preko elektronske pošte, odnosno telefonom koje navedu u prijavi.

Na završni razgovor sa Konkursnom komisijom za sprovođenje javnog konkursa pozivaju se samo kandidati koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3). Članovi Konkursne komisije vode razgovor sa kandidatom u cilju procene njegove motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je obrazovao pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj javni konkurs objavljen je na internet stranici Službe za upravljanje ljudskim resursima www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu https://region.vojvodina.gov.rs/ , kao i na oglasnoj tabli Sekretarijata. Obaveštenje o javnom konkursu i adresama internet stranica na kojima je oglas objavljen, objavljeno je u dnevnom listu „Dnevnik“.  

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Konkurs možete preuzeti ovde

Obrasce izjava možete preuzeti ovde