Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Odeljenju za lokalnu samoupravu i pravna pitanja

Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17,  113/17 – dr. zakon i 95/18, 95/18 – dr. zakon, 86/19 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon, 114/21 i 123/21 – dr. zakon) i člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22), oglašava se:

 JAVNI KONKURS ZA POPUNЈAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNЈU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Organ u kome se radno mesto popunjava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

 Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za pravne poslove, u zvanju savetnik, u Odeljenju za lokalnu samoupravu i pravna pitanja, 1 izvršilac, na neodređeno vreme.

Opis poslova: primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika sa jasnim okvirom samostalnog delovanja, uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca, i sposobnost da se problemi rešavaju bez pojedinačnih uputstava neposrednog rukovodioca i uz obraćanje neposrednom rukovodiocu samo kad je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo izvršilac obavlja precizno određene složene pravne poslove normativno-pravnog i upravno-pravnog karaktera u Pokrajinskom sekretarijatu; obavlja poslove vođenja postupaka u upravnim stvarima; priprema nacrte pojedinačnih odluka i rešenja u Pokrajinskom sekretarijatu; priprema nacrte ugovora o korišćenju tekuće budžetske rezerve za jedinice lokalne samouprave i prati njihovu realizaciju; prikuplja neophodne podatke iz delokruga rada Sektora i sistematizuje iste radi izrade odgovarajućih informacija, izveštaja i analiza; obavlja upravno-pravne poslove davanja saglasnosti i mišljenja u poverenim poslovima Pokrajinskog sekretarijata; obavlja poslove koji se odnose na sistem elektronske uprave i korišćenje elektronskih javnih servisa na lokalnom nivou; prati i priprema organizaciju savetovanja, seminara i okruglih stolova u oblasti reforme lokalne samouprave; ostvaruje saradnju sa Upravom za imovinu APV u pogledu raspolaganja javnom imovinom; obavlja poslove u postupku pružanja stručne pravne pomoći jedinicama lokalne samouprave; obavlja i druge stručne i operativne poslove po usmenom ili pisanom nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika pokrajinskog sekretara i načelnika odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, na master akademskim studijama, na master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova.

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik javnog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

Izbor kandidata se zasniva ba stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, odnosno na proveri opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija. Izborni postupak sprovodi se pisanom i usmenom proverom i razgovorom sa kandidatima.

U izbornom postupku proveravaju se sledeće stručne sposobnosti, znanja i veštine:

posebne funkcionalne kompetencije:

Opšte funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

–     „Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“ – proveravaće se pismeno – putem testa

Materijali za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije  „Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“: Statut Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, broj 20/14), Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 8/10, 26/12, 22/14, 40/14, 61/16 i 63/16), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 37/14 i 69/16), Poslovnik Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 28/19 i 30/19 – ispravka), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – dr. zakon, 95/18 –dr. zakon, 86/19 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 dr. zakon).

–     „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka, (osnove korišćenja računara, osnove korišćenja interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije –  praktičnim radom na računaru).

–     „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se pismeno (putem testa).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat (dokaz o poznavanju osnovnog korišćenja računara, osnova korišćenja interneta, obrade teksta i tabelarnih kalkulacija) i želi da na osnovu njega bude oslobođen provere za  kompetenciju „digitalna pismenost“, potrebno je uz prijavu dostaviti i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li će prihvatiti dokaz koji je priložen ili će biti potrebna provera.

Posebne funkcionalne kompetencije:

2a) za oblast rada

-„administrativno-tehnički poslovi“ (kancelarijsko poslovanje) provera će se vršiti pisanom simulacijom;

„stručno-operativni poslovi“ (tehnike obrade i izrade pregleda podataka)-provera će se vršiti pisanom simulacijom;

 2b) posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto:

„Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa“ i „Propisi iz delokruga radnog mesta“ – proveravaće se putem zadatka, pisane simulacije.

– Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Statut Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. list APV“, br. 20/14)

– Iz delokruga radnog mesta: Zakon o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon); Zakon o registru prostornih jedinica i adresnom registru (“Sl. glasnik RS”, br. 9/2020); Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020 – dr. zakon); Zakon o planskom sistemu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2018);

Mesto rada: Pokrajinski sekretarijat za za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče 15.11 2023. godine i ističe 29.11.2023. godine.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Aleksandar Prekodravac, telefon: 021/487-4824.

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje radnog mesta za pravne poslove.

Datum oglašavanja: 14.11.2023. godine.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

1)  potpisana prijava sa adresom stanovanja, e mail adresom i brojem telefona, potpisanom izjavom u kojoj se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

2)  biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

3)  fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;

4)  uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

5)  uverenje MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

6)  diploma kojom se potvrđuje stručna sprema prema uslovima (original ili overena fotokopija);

7)  uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (original ili overena fotokopija), ukoliko ga je kandidat položio (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

8)  original ili overena fotokopija dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje, ugovor i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

9)  dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili overena fotokopija), ukoliko ga kandidat poseduje;

10) orginal ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu;

11) Obrazac I ili Obrazac II – potpisana izjava u kojoj se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

12) Obrazac III – potpisana izjava da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede radne dužnosti.

Napomene:

U skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne, jedinice lokalne samouprave ili državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do okončanja probnog rada, u suprotnom mu prestaje radni odnos. Službenik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme, dužan je da ima položen državni stručni ispit. Službenik kome probni rad nije obavezan u skladu sa zakonom, kao i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Odredbama čl. 9. st. 3. i 4. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – odluka US) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na ovaj javni konkurs, a o kojima se vodi službena evidencija su uverenje o državljanstvu, uverenje MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio) i uverenje o položenom pravosudnom ispitu (ako je kandidat položio). 

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da navedene dokaze organ pribavi po službenoj dužnosti, dužan je da se pismeno izjasni o tome da se njegovi lični podaci koriste u svrhu prikupljanja navedenih dokaza. Izjašnjenje se daje u formi izjave koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs (Obrazac I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedene dokaze, dužan je da se pismeno o tome izjasni. Izjašnjenje se daje u formi izjave koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs (Obrazac II).

Obrasci izjava se nalaze na internet stranici Pokrajinskog sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu https://region.vojvodina.gov.rs/

Provera osposobljenost, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja, odnosno kompetencije biće proverene u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem, preko elektronske pošte, odnosno telefonom koje navedu u prijavi.

Na završni razgovor sa Konkursnom komisijom za sprovođenje javnog konkursa pozivaju se samo kandidati koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3). Članovi Konkursne komisije vode razgovor sa kandidatom u cilju procene njegove motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je obrazovao pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj javni konkurs objavljen je na internet stranici Službe za upravljanje ljudskim resursima www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu https://region.vojvodina.gov.rs/ , kao i na oglasnoj tabli Sekretarijata. Obaveštenje o javnom konkursu i adresama internet stranica na kojima je oglas objavljen, objavljeno je u dnevnom listu „Dnevnik“.  

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Konkurs možete preuzeti ovde

Obrasce izjave možete preuzeti ovde