Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon) i člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 95/16 i 12/22), Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu oglašava:

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto za realizaciju projekata regionalnog razvoja, razvrstano u zvanje savetnik – 1 izvršilac.

        Opis poslova: Obavlja složene poslove u oblasti pripreme i praćenja programa i projekata Sekretarijata pružanjem stručne pomoći pokrajinskim organima i službama jedinica lokalne samouprave u poslovima planiranja, izrade, praćenja i evaluacije projekata iz oblasti regionalne saradnje; ostvarivanje saradnje sa drugim državnim organima, institucijama, udruženjima i donatorima u cilju unapređivanja institucionalnih kapaciteta pokrajinskih organa i organa lokalne samouprave u okviru realizacije regionalne saradnje; prikupljanje i analiziranje projektnih finansijskih izveštaja; sačinjavanje izveštaja s pratećom dokumentacionom osnovom za izradu informacija za Pokrajinsku vladu; praćenje ostvarivanja i učešća u aktivnostima na pripremi i sprovođenju makroregionalnih strategija, posebno Strategije Evropske unije za Dunavski region; obavlja i druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika sekretara.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova.

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik javnog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

III Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16;
IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.
V Izbor kandidata zasniva se na proveri stručne osposobljenosti, znanju i veštinama, koje su za to radno mesto utvrđene u okviru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se pisanom proverom, putem testova, zadataka i simulacije, kao i završnim razgovorom sa kandidatima.

Opšte funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

-„Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“ – proveravaće se pismeno – putem testa

Materijali za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije „Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“: Statut Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, broj 20/14), Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 8/10, 26/12, 22/14, 40/14, 61/16 i 63/16), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 37/14 i 69/16), Poslovnik Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 28/19 i 30/19 – ispravka), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – dr. zakon, 95/18 –dr. zakon, 86/19 – dr. zakon i 157/20 – dr. zakon).

-„Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka, (osnove korišćenja računara, osnove korišćenja interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije – praktičnim radom na računaru).

-„Poslovna komunikacija“ – proveravaće se pismeno (putem testa).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat (dokaz o poznavanju osnovnog korišćenja računara, osnova korišćenja interneta, obrade teksta i tabelarnih kalkulacija) i želi da na osnovu njega bude oslobođen provere za kompetenciju „digitalna pismenost“, potrebno je uz prijavu dostaviti i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li će prihvatiti dokaz koji je priložen ili će biti potrebna provera.

-Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto:

„Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa“ i „Propisi iz delokruga radnog mesta“ – proveravaće se putem zadatka, pisane simulacije.
Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija „Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa“ i „Propisi iz delokruga radnog mesta“: Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Zakon o regionalnom razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 – dr. zakon) Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (“Sl. glasnik RS”, broj 104/2014)

1.  Završni razgovor sa kandidatom:

Na završni razgovor sa konkursnom komisijom pozivaju se samo oni kandidati koje je konkursna komisija pozitivno ocenila u prethodnim fazama provere.

Članovi konkursne komisije vode završni razgovor sa kandidatom u cilju procene motivacije kandidata za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa.

VI Rok u kome se podnose prijave na javni konkurs:
15 dana počev od narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Aleksandar Prekodravac, tel: 021/487-48-24.

VIII Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „Javni konkurs: radno mesto za realizaciju projekata regionalnog razvoja“.

IX Datum oglašavanja:
01. jun 2022. godine.

X Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 15 dana počev od narednog dana od dana oglašavanja Javnog konkursa.

XI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

  1. Pored prijave koja je svojeručno potpisana, sa navedenom adresom za prijem pošte, e – mail adresom i brojem telefona, prilaže se i radna biografija;
  2. Dokaz o stručnoj spremi prema uslovima (original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema);
  3. Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položio, original ili overena fotokopija);
  4. Original ili overena fotokopija dokaza o završenom pripravničkom stažu ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, rešenje o raspoređivanju, odnosno rešenje da je službenik neraspoređen (original ili overena fotokopija);
  5. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja internog konkursa;
  6. Original ili overena fotokopija uverenja MUP –a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja internog konkursa;
  7. Fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;
  8. Potpisana izjava kojom se učesnik internog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ po službenoj dužnosti učiniti umesto njega (obrazac izjava 1 ili 2);
  9. Potpisana izjava (obrazac izjava 3) da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  10. Original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uverenje, sertifikat, potvrda i sl.).

NAPOMENA:

Odredbom čl. 9. st. 3. i 4. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs, a o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, uverenje MUP –a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da navedene dokaze organ pribavi po službenoj dužnosti i izvrši uvid u personalni dosije učesnika konkursa, koji se vodi u okviru kadrovske evidencije kod poslodavca, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti da se izvrši uvid u njegov personalni dosije i da se njegovi lični podaci koriste u svrhu prikupljanja navedenih dokaza. Izjašnjenje se daje u formi izjave koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs (obrazac izjava 1).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da sam pribavi navedene dokaze, dužan je da se u pisanoj formi o tome izjasni i da uz prijavu na javni konkurs dostavi i izjavu o tome
(obrazac izjava 2).

Obrasci izjava nalaze se na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima: www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs

XII Mesto, dan i vreme provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručne osposobljenosti, veština i znanja, biće održana u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni pisanim putem, na e-mail adresu koju navedu u prijavi, odnosno telefonom koji navedu u prijavi.

NAPOMENE:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, ili državnom organu, obavezan je probni rad od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se u radni odnos pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državi stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprave, Službe za upravljanje ljudskim resursima, a obaveštenje o javnom konkursu i adresama internet prezentacija na kojima je oglas objavljen, objavljeno je u dnevnom listu „Dnevnik“.

Potrebne obrasce možete preuzeti OVDE