Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Na osnovu člana 94. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se:

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU

 

I Organ u kom se popunjava radno mesto:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

II Radno mesto koje se popunjava: Savetnik za realizaciju investicionih projekata – 1 izvršilac, na neodređeno vreme

     U zvanju savetnika na radnom mestu za realizaciju investicionih projekata izvršilac obavlja složene poslove koji su najčešće precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca, umereno visok nivo složenosti poslova i samostalnosti u radu kao i nivo odgovornosti, pripreme i praćenje programa i projekata Sekretarijata, obavljaju se složeni poslovi pokrajinske uprave u vezi sa: izradom analiza, planova, izveštaja, mišljenja i uputstava u cilju praćenja realizacije projektnih aktivnosti u okviru regionalne saradnje; koordinira saradnju između pokrajinskih organa i organa lokalne samouprave sa Sekretarijatom u obavljanju organizacionih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za: pružanje stručne pomoći pokrajinskim organima i službama jedinica lokalne samouprave u poslovima planiranja, izrade, praćenja i evaluacije projekata iz oblasti regionalne saradnje; ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima, institucijama, udruženjima i donatorima u cilju unapređivanja institucionalnih kapaciteta pokrajinskih organa i organa lokalne samouprave u okviru realizacije regionalne saradnje, takođe i obavljanje i drugih studijsko-analitičkih, stručno-operativnih i finansijsko-materijalnih poslova po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika sekretara.

     Uslovi: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama, s najmanje 240 ESPB bodova, na master akademskim studijama, na master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine, radnog iskustva u struci, poznavanje jednog stranog jezika na nivou B2.

III U izbornom postupku prijema u radni odnos proveravaju se osposobljenosti, znanja i veština kandidata i to:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku proveravaju se sledeće opšte funkcionalne kompetencije:

 • „Organizacija i rad organa AP Vojvodine i državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno),
 • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se putem testa (pismeno),
 • „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
 • Poznavanje jednog stranog jezika – proveravaće se neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora uključujući sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se pismeno putem pisane simulacije;
 • Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Propisi iz oblasti koju propisuje Zakon o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi, Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi, Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi i poznavanje organizacije pokrajinske uprave – proveravaće se pismeno putem pisane simulacije;
 • Posebno uža funkcionalna kompetencija za radno mesto – Pisanje i implementacija projekata po EU standardima proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.

V Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet), proveravaće se putem intervjua baziranom na kompetencijama (usmeno).

VI Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Komisijom (usmeno).

 • Znanje iz oblasti koju propisuje Zakon o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi, Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi, Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi, Pisanje i implementacija projekata po EU standardima i poznavanje organizacije pokrajinske uprave – proveravaće se pismenim putem;
 • Poznavanje rada na računaru – uvidom u priloženi dokaz ukoliko kandidat poseduje dokaz o poznavanju rada na računaru (uverenje, sertifikat, potvrda i sl.), a ukoliko kandidat ne poseduje, provera poznavanja rada na računaru izvršiće se pismenim putem;
 • Veštine rukovođenja i veštine komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima;
 • Poznavanje jednog stranog jezika – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

VII Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

VIII Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: je 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevnik“.

IX Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Prekodravac Aleksandar, telefon: 021/487 4824

X Datum oglašavanja: 17.12.2020. godine.

XI Adresa na koju se podnosi prijava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta Savetnik za realizaciju investicionih projekata“.

XII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

 1. Potpisana prijava sa adresom stanovanja, kontakt telefonom, e mail adresom i potpisanom izjavom u kojoj se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;
 2. biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starije od 6 meseci;
 4. fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;
 5. original ili overena fotokopija uverenja MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od 6 meseci;
 6. original ili overena fotokopija diplome kojim se potvrđuje stručna sprema;
 7. original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu;
 8. original ili overena fotokopija uverenja o poznavanju rada na računaru;
 9. fotokopije dokaza o najmanje 3 godine radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori, kopija radne knjižice i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 10. original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Navedene dokaze kandidat dostavlja preporučenom pošiljkom putem pošte ili predajom na pisarnicu pokrajinskih organa.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to sam učiniti. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz unapred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje postupati.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.

XIII Mesto, dan i vreme provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

     Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, obaviće se provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16., Novi Sad. O datumu i vremenu pismene i usmene provere učesnici javnog konkursa će biti obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su dostavili u svojim prijavama i elektronskim putem na e-mail adrese.

NAPOMENE:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa, odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa koju je obrazovao Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj oglas se objavljuje na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. U dnevnom listu „Dnevnik“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacija na kojima je oglas objavljen.

U skladu sa članom 72. 73. i 74. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017 – dr. zakon) probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu.

Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci.

Probni rad službenika prati njegov neposredni rukovodilac, koji posle okončanja probnog rada poslodavcu daje pismeno mišljenje o tome da li je službenik zadovoljio na probnom radu.

Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

Službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do okončanja probnog rada.
Službeniku, koji ne položi državni stručni ispit, prestaje radni odnos.

Potrebne obrasce možete preuzeti OVDE