Javni kоnkurs за popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM
SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU
SAMOUPRAVU

 

I Organ u kom se popunjava radno mesto:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto: Savetnik za realizaciju mera razvojne politike – 1 izvršilac na neodređeno vreme

U zvanju savetnika obavljaju se složeni poslovi koji su najčešće precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca, umereno visok nivo složenosti poslova i samostalnosti u radu kao i nivo odgovornosti, pripreme i praćenja programa i projekata Sekretarijata, obavljaju se složeni poslovi pokrajinske uprave u vezi sa: sprovođenjem mera razvojne politike, poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u cilju bržeg ekonomskog razvoja AP Vojvodine koje u okviru svoje delatnosti predlaže Razvojna agencija Vojvodine doo Novi Sad, prati se, nadzire i pomaže rad Razvojne agencije Vojvodine doo Novi Sad i pomaže u poslovima upravljanja budžetskim fondom za sprovođenje mera razvojne politike, poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja AP Vojvodine; koordinacijom aktivnosti svih pokrajinskih organa uprave u procesu programiranja instrumenata Evropske unije koji obuhvataju AP Vojvodinu; prikupljanjem i pružanjem informacije o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije; prikupljanjem i analiziranjem projektnih i finansijskih izveštaja; sačinjavanjem izveštaja s pratećom dokumentacionom osnovom za izradu informacija za Pokrajinsku vladu; praćenjem ostvarivanja i učešća u aktivnostima na pripremi i sprovođenju makroregionalnih strategija, posebno Strategije Evropske unije za Dunavski region; takođe, obavljaju se i druge studijsko-analitički, stručno-operativni i finansijsko-materijalni poslovi po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika sekretara.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje stranog jezika, položen državni stručni ispit, i probni rad od šest meseci“

U izbornom postupku proveravaju se znanja iz oblasti:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi; Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi; Zakon o regionalnom razvoju; Pisanje i implementacija projekata po EU standardima; Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama jedinicama lokalnih samouprava i poznavanje organizacije pokrajinske uprave – pismenim putem;
 • Poznavanje rada na računaru- uvidom u priloženi dokaz ukoliko kandidat poseduje dokaz o poznavanju rada na računaru (uverenje, sertifikat, potvrda i sl.), a ukoliko kandidat ne poseduje, provera poznavanja rada na računaru izvršiće se pismenim putem;
 • Veštine rukovođenja i veštine komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

Uslovi za prijavu na javni konkurs:

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora dužu od šest meseci.

I. Mesto rada:
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

II. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevnik“.

III. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Prekodravac Aleksandar, šef odseka za pravna pitanja i ljudske resurse,
telefon: 021/487-48-24.

IV. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, sa naznakom da se radi o prijavi za javni konkurs, za radno mesto realizacija mera razvojne politike.

V. Datum oglašavanja: 29. septembar 2017. godine.

VI. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

VII.

 1. Potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa navedenom adresom za prijem pošte, kontakt telefonom i internet adresom (u prijavi naznačiti naziv radnog mesta na koje se konkuriše);
 2. Original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema prema uslovima ;
 3. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organu uprave (original ili overena fotokopija),
 4. fotokopija dokaza o najmanje 3 godine radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
 5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije u originalu ili overenoj fotokopiji, ne starije od šest meseci;
 6. izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili overenoj fotokopiji;
 7. fotokopija lične karte, odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;
 8. original ili overena fotokopija uverenja MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci;
 9. dokaz da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samourave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (rešenje o prestanku radnog odnosa ukoliko je učesnik javnog konkursa ranije radio u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samourave;

Navedene dokaze kandidat dostavlja preporučenom pošiljkom putem pošte ili predajom na pisarnicu pokrajinskih organa.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to sam učiniti. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz unapred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje postupati.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Prijave kandidata bez položenog državnog stručnog ispita, neće se razmatrati.

VIII. Provera osposobljenost, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proverene u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina broj 16. O tačnom datumu i vremenu učesnici javnog konkursa biće obavešteni preko elektronske pošte koje navedu u prijavi, odnosno telefonom koji navedu u prijavi.

NAPOMENE:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa, odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa koju je obrazovao Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Ovaj oglas se objavljuje na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu kao i na oglasnoj tabli poslodavca. U dnevnom listu „Dnevnik“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacija na kojima je oglas objavljen.

Preuzmite dokumentaciju