Javni konkurs za popunјavanјe izvrsilackog radnog mesta

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se:

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM
SEKRETARIJATU ZA
REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNјU I LOKALNU SAMOUPRAVU

 

I Organ u kom se popunjava radno mesto:
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Savetnik za praćenje međuregionalne saradnje – 1 izvršilac na neodređeno vreme.

U zvanju savetnika obavlјaju se složeni poslovi koji su najčešće precizno određeni, koji podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, umereno visok nivo složenosti, te samostalnosti u radu, kao i odgovornosti; priprema i prati programe i projekate Sekretarijata; obavlјa precizno određene složene poslove pokrajinske uprave u vezi sa: izradom, prikuplјanjem, čuvanjem i objavlјivanjem informacija o međuregionalnoj saradnji; obavlјa manje složene poslove pokrajinske uprave u vezi sa: izradom, prikuplјanjem, čuvanjem i objavlјivanjem informacija o međuregionalnoj saradnji AP Vojvodine; obavlјa poslove u vezi s realizacijom međunarodnih poseta i pripremom informacija, platformi, podsetnika i izveštaja; koordinira aktivnosti svih pokrajinskih organa uprave u procesu programiranja instrumenata Evropske unije, koji obuhvataju AP Vojvodinu; prikuplјa i pruža informacije o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije; prati odobrene projekte sa obezbeđenim izvorima finansiranja, koji su u vezi sa unapređivanjem organizacije rada i efikasnosti delovanja organa pokrajinske uprave i lokalne samouprave iz oblasti međuregionalne saradnje; prikuplјa i analizira projektne finansijske izveštaje; sačinjava izveštaje s pratećom dokumentacionom osnovom za izradu informacija za Pokrajinsku vladu; prati ostvarivanja i učešća u aktivnostima na pripremi i sprovođenju makroregionalnih strategija, posebno Strategije Evropske unije za Dunavski region; takođe, obavlјa i druge studijsko-analitičke, stručno-operativne i finansijsko-materijalne poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika sekretara;

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje u polјu društveno-humanističkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama, s najmanje 240 ESPB bodova, na master akademskim studijama, na master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, poznavanje stranog jezika, osnovni nivo osposoblјenosti za rad na računaru i probni rad od šest meseci.ˮ

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik javnog konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

III U izbornom postupku proveravaju se osposoblјenosti, znanja i veština kandidata i to:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi, Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi, Zakon o spolјnim poslovima; Statut AP Vojvodine; Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine; Pokrajinska skupštinska odluka o zaklјučivanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava i poznavanje organizacije pokrajinske uprave – proveravaće se pismenim putem;
 • Poznavanje rada na računaru – uvidom u priloženi dokaz ukoliko kandidat poseduje dokaz o poznavanju rada na računaru (uverenje, sertifikat, potvrda i sl.), a ukoliko kandidat ne poseduje, provera poznavanja rada na računaru proveravaće se pismenim putem.
 • Veštine rukovođenja i veštine komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima;
 • Poznavanje jednog stranog jezika – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

IV Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

V Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: je 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevnik“.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Prekodravac Aleksandar, telefon: 021/487 48-24

VII Datum oglašavanja: 21.06.2018. godine.

VIII Adresa na koju se podnosi prijava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta savetnik za praćenje međuregionalne saradnje u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu„.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

 1. Potpisana prijava sa adresom stanovanja, kontakt telefonom, e mail adresom i potpisanom izjavom u kojoj se učesnik javnog konkursa opredelјuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;
 2. biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 3. original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci;
 4. fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;
 5. original ili overena fotokopija uverenja MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od 6 meseci;
 6. original ili overena fotokopija diplome kojim se potvrđuje stručna sprema;
 7. original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu;
 8. original ili overena fotokopija uverenja o poznavanju rada na računaru;
 9. fotokopije dokaza o najmanje 3 godine radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori, kopija radne knjižice i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 10. original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Navedene dokaze kandidat dostavlјa preporučenom pošilјkom putem pošte ili predajom na pisarnicu pokrajinskih organa.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to sam učiniti. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz unapred navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe postupati.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.

X Mesto, dan i vreme provere osposoblјenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, obaviće se provera stručne osposoblјenosti, znanja i veštine u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16., Novi Sad. O datumu i vremenu pismene i usmene provere učesnici javnog konkursa će biti obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su dostavili u svojim prijavama i elektronskim putem na e-mail adrese.

NAPOMENE:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa, odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa koju je obrazovao Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj oglas se objavlјuje na internet prezentaciji Službe za upravlјanje lјudskim resursima i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. U dnevnom listu „Dnevnik“ objavlјuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacija na kojima je oglas objavlјen.

U skladu sa članom 72. 73. i 74. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017 – dr. zakon) probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu.

Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci.

Probni rad službenika prati njegov neposredni rukovodilac, koji posle okončanja probnog rada poslodavcu daje pismeno mišlјenje o tome da li je službenik zadovolјio na probnom radu.

Službeniku koji ne zadovolјi na probnom radu prestaje radni odnos.

Službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do okončanja probnog rada.

Službeniku, koji ne položi državni stručni ispit, prestaje radni odnos.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE