Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

 

I Орган у ком се попуњава радно место:
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

II Радно место које се попуњава:

1. Саветник за праћење међурегионалне сарадње – 1 извршилац на неодређено време.

У звању саветника обављају се сложени послови који су најчешће прецизно одређени, који подразумевају примену утврђених метода рада, умерено висок ниво сложености, те самосталности у раду, као и одговорности; припрема и прати програме и пројекате Секретаријата; обавља прецизно одређене сложене послове покрајинске управе у вези са: израдом, прикупљањем, чувањем и објављивањем информација о међурегионалној сарадњи; обавља мање сложене послове покрајинске управе у вези са: израдом, прикупљањем, чувањем и објављивањем информација о међурегионалној сарадњи АП Војводине; обавља послове у вези с реализацијом међународних посета и припремом информација, платформи, подсетника и извештаја; координира активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније, који обухватају АП Војводину; прикупља и пружа информације о спровођењу пројеката финансираних из фондова Европске уније; прати одобрене пројекте са обезбеђеним изворима финансирања, који су у вези са унапређивањем организације рада и ефикасности деловања органа покрајинске управе и локалне самоуправе из области међурегионалне сарадње; прикупља и анализира пројектне финансијске извештаје; сачињава извештаје с пратећом документационом основом за израду информација за Покрајинску владу; прати остваривања и учешћа у активностима на припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија, посебно Стратегије Европске уније за Дунавски регион; такође, обавља и друге студијско-аналитичке, стручно-оперативне и финансијско-материјалне послове по налогу покрајинског секретара, подсекретара и помоћника секретара;

Услови: стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама, с најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, на мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци и положен државни стручни испит, познавање страног језика, основни ниво оспособљености за рад на рачунару и пробни рад од шест месеци.ˮ

Општи услови за рад у органима Аутономне покрајине Војводине: да је учесник јавног конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

III У изборном поступку проверавају се оспособљености, знања и вештина кандидата и то:

 • Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи, Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади, Закон о спољним пословима; Статут АП Војводине; Закон о утврђивању надлежности АП Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа и познавање организацијe покрајинске управе – провераваће се писменим путем;
 • Познавање рада на рачунару – увидом у приложени доказ уколико кандидат поседује доказ о познавању рада на рачунару (уверење, сертификат, потврда и сл.), а уколико кандидат не поседује, провера познавања рада на рачунару провераваће се писменим путем.
 • Вештине руковођења и вештине комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима;
 • Познавање једног страног језика – непосредно, кроз разговор са кандидатима

IV Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

V Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења: Прекодравац Александар, телефон: 021/487 48-24

VII Датум оглашавања: 21.06.2018. године.

VIII Aдреса на коју се подноси пријава: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „Јавни конкурс за попуњавање радног места саветник за праћење међурегионалне сарадње у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу„.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. Потписана пријава са адресом становања, контакт телефоном, e mail адресом и потписаном изјавом у којој се учесник јавног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
 2. биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци;
 4. фотокопија личне карте односно испис очитане биометријске личне карте;
 5. оригинал или оверена фотокопија уверења МУП-а да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од 6 месеци;
 6. оригинал или оверена фотокопија дипломе којим се потврђује стручна спрема;
 7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту
 8. оригинал или оверена фотокопија уверења о познавању рада на рачунару;
 9. фотокопије доказа о најмање 3 године радног искуства у струци (потврде, решења, уговори, копија радне књижице и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 10. оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Наведене доказе кандидат доставља препорученом пошиљком путем поште или предајом на писарницу покрајинских органа.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то сам учинити. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз унапред наведене доказе како би орган могао даље поступати.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.

X Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се провера стручне оспособљености, знања и вештине у просторијама Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16., Нови Сад. О датуму и времену писмене и усмене провере учесници јавног конкурса ће бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама и електронским путем на е-mail адресе.

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној пред органом надлежним за оверу преписа, односно фотокопије докумената, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса коју је образовао Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Овај оглас се објављује на интернет презентацији Службе за управљање људским ресурсима и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. У дневном листу „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентација на којима је оглас објављен.

У складу са чланом 72. 73. и 74. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др. закон) пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу.

Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци.

Пробни рад службеника прати његов непосредни руководилац, који после окончања пробног рада послодавцу даје писмено мишљење о томе да ли је службеник задовољио на пробном раду.

Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време полаже државни стручни испит до окончања пробног рада.

Службенику, који не положи државни стручни испит, престаје радни однос.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ