Javni konkurs za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta u pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16, 113/17 i 113/17-dr.zakon) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE DVA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA U POKRAJINSKOM
SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU
SAMOUPRAVU

I Organ u kom se popunjava radno mesto: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto: Šef odseka za međuregionalnu saradnju u zvanju samostalni savetnik na neodređeno vreme – 1 izvršilac

U zvanju samostalni savetnik obavljaju se poslovi koji se odnose na samostalno obavljanje složenih stručnih poslova koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i iskustvo, analitičke sposobnosti, samostalan rad bez nadzora, u složenijim slučajevima samo uz opšta usmerenja i uputstva neposrednog rukovodioca, visok nivo složenosti i samostalnosti u radu, redovna poslovna komunikacija unutar i izvan organa, visok nivo odgovornosti. U zvanju samostalnog savetnika obavljaju se pripreme i praćenja programa i projekata Sekretarijata sa jasnim okvirom samostalnog delovanja; obavlja složenije studijsko-analitičke poslove u vezi sa analizom i obradom informacija koje su potrebne za izradu planskih dokumenata; izrađuje priloge za relevantna programska i strateška dokumenta značajna za izvršenje obaveza i ostvarivanje ciljeva i nadležnosti organa u oblasti međuregionalnih odnosa i evropskih integracija; sačinjava informacije i priprema predloge osnova za pregovore i učestvuje u pregovorima sa organizacijama koje se bave međuregionalnom saradnjom i evropskim integracijama; koordinira i učestvuje u postupku potvrđivanja i praćenja realizacije zaključenih sporazuma sa organizacijama koje se bave međuregionalnom saradnjom i evropskim integracijama i pruža stručnu pomoć pri rešavanju eventualnih problema u realizaciji zaključenih sporazuma; priprema predloge s ciljem unapređivanja međuregionalne saradnje i evropskih integracija; priprema nacrte međuregionalnih sporazuma; priprema i izrađuje informacije i stručne priloge za izradu platformi za razgovore i zvanične posete naših i stranih delegacija; priprema informacije, učestvuje u radu tela organizacija koje se bave međuregionalnom saradnjom i evropskim integracijama; prati diplomatske i konzulatne aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine, prati i analizira domaće propise i međunarodno-pravne akte i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, i probni rad o šest meseci.

2. Radno mesto za odnose sa javnošću u zvanju savetnik na neodređeno vreme – 1 izvršilac

U zvanju savetnika obavljaju se složeni poslovi koji su najčešće precizno određeni podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada uz povremeni nadzor rukovodioca, umereno visok novo složenosti poslova, samostalnosti i odgovornosti u radu; učestvuje u pripremi publikacija i propagandnih materijala iz oblasti Sekretarijata; obavlja poslove u vezi sa organizovanjem komunikacije s predstavnicima sredstava javnog informisanja; stara se o usklađenosti termina za odnose s javnošću sekretara i pomoćnika sekretara; učestvuje u izradi saopštenja za javnost u vezi s delokrugom Sekretarijata i aktivnostima sekretara i pomoćnika sekretara; prati članke objavljene u novinama i drugim publikacijama i saopštenjima na radiju, televiziji i drugim sredstvima javnog informisanja o delatnostima Sekretarijata i aktivnostima sekretara i pomoćnika sekretara; ukazuje na netačnosti u saopštenjima u sredstvima javnog informisanja i priprema ispravke svih saopštenja ili demantije ovih saopštenja; sarađuje u obavljanju poslova s pokrajinskim organom uprave nadležnim za poslove informisanja i obavlja i druge poslove koje mu povere pokrajinski sekretar i pomoćnik pokrajinskog sekretara.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama, s najmanje 240 ESPB bodova, na master akademskim studijama, na master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim državnim stručnim ispitom, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru i probni rad od šest meseci.

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine za oba radna mesta: da je učesnik javnog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

III U izbornom postupku za oba radna mesta proveravaju se osposobljenosti, znanja i veština kandidata i to:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi, Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi, Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i poznavanje organizacije pokrajinske uprave – pismenim testom;
 • Poznavanje rada na računaru – uvidom u priloženi dokaz ukoliko kandidat poseduje dokaz o poznavanju rada na računaru (uverenje, sertifikat, potvrda i sl.), a ukoliko kandidat ne poseduje, provera poznavanja rada na računaru izvršiće se pismenim putem;
 • Veštine rukovođenja i veštine komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

IV Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

V Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevnik“, odnosno rok za podnošenje prijava počinje 24.01.2018. godine a ističe 07.02.2018.godine.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Prekodravac Aleksandar, telefon: 021/487 48-24.

VII Datum oglašavanja: 23.01.2018. godine.

VIII Adresa na koju se podnosi prijava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „NE OTVARAJ“ Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta Šef Odseka za međuregionalnu saradnju ili „NE OTVARAJ“ Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta za odnose sa javnošću“.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

 1. Potpisana prijava sa adresom stanovanja, kontakt telefonom, e mail adresom i potpisanom izjavom u kojoj se učesnik internog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;
 2. Biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 3. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starije od 6 meseci;
 4. Fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;
 5. Original ili overena fotokopija uverenja MUP-a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od 6 meseci;
 6. Original ili overena fotokopija diplome kojim se potvrđuje stručna sprema;
 7. Original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit);
 8. Original ili overena fotokopija uverenja o poznavanju rada na računaru;
 9. Fotokopije dokaza o stečenom radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori, kopija radne knjižice i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 10. Potvrda da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, koju izdaje organ u kom je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu ( original ili overena fotokopija)

Navedene dokaze kandidat dostavlja preporučenom pošiljkom putem pošte ili predajom na pisarnicu pokrajinskih organa.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to sam učiniti. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz unapred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje postupati.

I Provera osposobljenost, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proverene u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina broj 16. O tačnom datumu i vremenu učesnici javnog konkursa biće obavešteni preko elektronske pošte koje navedu u prijavi, odnosno telefonom koji navedu u prijavi.

NAPOMENE:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa, odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa koju je obrazovao Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj oglas se objavljuje na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. U dnevnom listu „Dnevnik“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacija na kojima je oglas objavljen.

U skladu sa članom 72. 73. i 74. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017 – dr. zakon) probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu.

Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci.

Probni rad službenika prati njegov neposredni rukovodilac, koji posle okončanja probnog rada poslodavcu daje pismeno mišljenje o tome da li je službenik zadovoljio na probnom radu.

Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

Službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do okončanja probnog rada.

Službeniku, koji ne položi državni stručni ispit, prestaje radni odnos.

Preuzmite obrazac za popunjavanje