Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

        Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – dr.odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021) i člana 11, 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2022), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 27.01.2023. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i
konferencija regionalnog karaktera

I

        Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) u okviru svog delokruga rada, odobrene Programske strukture za 2023. godinu i Finansijskog plana za 2023. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata jedinica lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) ili projekata JLS u partnerstvu sa zajednicama/organizacijama/ustanovama/udruženjima građana koji doprinose realizaciji i promociji naučno-istraživačkih, istorijskih i tradicionalnih manifestacija i konferencija regionalnog karaktera.

        Cilj konkursa je jačanje privrednog i ekonomskog potencijala JLS-a putem realizacije i promocije naučno-istraživačkih, kulturnih, istorijskih i tradicionalnih manifestacija i konferencija regionalnog karaktera.

        Namena sredstava po pozivu obuhvata:

  1. Naučno-istraživačke konferencije;
  2. Etnografske manifestacije;
  3. Negovanje kulturne baštine;
  4. Negovanje starih običaja i zanata;
  5. Obeležavanje važnih istorijskih događaja;
  6. Gastronomske festivale;
  7. Manifestacije iz oblasti agroturizma, ruralnog i vinskog turizma;
  8. Druge događaje regionalnog karaktera i značaja.

II

        Sredstva opredeljena za ovaj javni konkurs iznose 60.000.000,00 dinara i obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022) u okviru Programa 1505 Регионални развој, Programska aktivnost 15051001 ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

        Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće projekte do najvišeg iznosa po pojedinačnom projektu u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Projektni predlozi čiji budžeti prelaze vrednost od 1.000.000, 00 dinara u obavezi su da obezbede izveštaj nezavisnog revizora prilikom izveštavanja.

       Preostali potreban iznos sredstava neophodan za održavanje manifestacije ili konferencije podnosilac projekta mora obezbediti iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

        Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju sve jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa područja AP Vojvodine, samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama/ustanovama/udruženjima građana, odnosno organizacije/ustanove/udruženja građana koje konkurušu zajedno sa JLS.

        Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa, ocenom stepena prepoznatljivosti manifestacije ili konferencije i doprinosa manifestacije ili konferencije razvoju lokalne sredine.

III

Uslovi učešća na javnom konkursu

        Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju sve jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa područja AP Vojvodine, samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama/ustanovama/udruženjima građana, odnosno organizacije/ustanove/udruženja građana koje konkurišu zajedno sa JLS.

        Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

        Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

        Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overeni pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica.

        Na koverti mora da stoji naziv „Prijava na Javni konkurs broj: BROJ: 141-401-246/2023-01 za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera sa napomenom: „NE OTVARATI“.

        Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

        Nekompletne prijave, prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

IV

Trajanje konkursa i drugi uslovi regularnosti

        Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.12.2023. godine.

        Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće rešenje o dodeli bespovratnih sredstava. Na rešenje se ne može uložiti žalba, niti drugo pravno sredstvo.

        Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom.

        Odluke o dodeli sredstava za korisnike sredstava tokom trajanja konkursa biće objavljene na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs.

        Za sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4071 и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4208, radnim danom od 9 do 15 časova.

        Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE