Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19, 66/20 i 38/2021) i članova 11, 21 i 23 Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22, 27/23 i 35/23 – rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 08.09.2023. godine, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KROZ PROGRAM PODRŠKE AKREDITOVANIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

 

I

 Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2023. godinu i Finansijskog plana za 2023. godinu, realizuje Program stručne, finansijske i administrativne podrške merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja putem finansiranja realizacije projekata akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Opšti cilj konkursa:

  • Jačanje institucionalne saradnje na nivou AP Vojvodine za kreiranje i sprovođenje politika regionalnog razvoja.

 Specifični ciljevi:

 Kreiranje mehanizama za formiranje regionalnih partnerstava i jačanje institucionalne saradnje u oblasti regionalnog razvoja

  • Promocija politika i postignutih rezultata u oblasti regionalnog razvoja

Finansijska sredstva opredeljena za ovaj konkurs u iznosu od 4.500.000,00 dinara  obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22 i 27/23 – rebalans, 35/23 – rebalans) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 15051001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja,  ekonomska klasifikacija 465 Ostale dotacije i transferi.

 

II

OSNOVNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

  1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju akreditovane regionalne razvojne agencije na teritoriji AP Vojvodine.
  2. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim predlogom projekta u svojstvu nosioca ili partnera na projektu.
  3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
  4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
  5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica.
  6. Na koverti mora da stoji: „NE OTVARATIKONKURS za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine
  7. Rok za predaju predloga projekta je 27. septembar 2023. godine. Dan predaje pošti smatra se danom predaje organu.
  8. Prijave se dostavljaju na adresu:

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi

Pokrajinske vlade APV

III

OSTALI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

 Rok realizacije projektnih aktivnosti je 30. april 2024. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa opštim i specifičnim ciljevima konkursa.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće konačnu odluku o dodeli bespovratnih sredstava. 

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika doneti pojedinačno rešenje o prenosu sredstava.

Za sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i marijana.rakic@vojvodina.gov.rs, radnim danom od 9 do 14 časova.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Konkurs možete pogledati ovde