Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, broj: 141-401-3165/2022-03 od 25. februara 2022. godine, koji je doneo pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/21), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 1. marta 2022. godine, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA PODRUČJA
APV ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

I Uvod

Bespovratna finansijska sredstva se dodeljuju na osnovu Javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs). Tekst konkursa objavljuje se u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (https://www.region.vojvodina.gov.rs/), kao i u jednom od dnevnih glasila koja se distribuiraju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Finansijska sredstva za ove namene opredeljena su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu za 2022. godinu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).

II Pravo učešća na Konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine/gradovi) sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, za jednu ili za obe namene istovremeno, shodno opštim uslovima Javnog konkursa.

III Namena dodeljenih sredstava

Bespovratna sredstva, mogu se koristiti:

NAMENA I.

Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u oblasti:

 1. Unapređenja i revitalizacije lokalne poslovne infrastrukture
 2. Razvoja i modernizacije lokalne društvene infrastrukture

NAMENA II.

Sufinansiranje troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za priključenje stambenih i poslovnih objekata na mrežu komunalne i druge infrastrukture i to za:

 1. Priključke na vodovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do vodomernog šahta)
 2. Priključke na kanalizacionu mrežu (od spoja sa uličnom mrežom do regulacione linije)
 • Priključke na toplovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)
 1. Priključke na gasovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)
 2. Priključke na telekomunikacionu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)

Objekti u naselju, delu naselja ili ulici za izradu čije dokumentacije se konkuriše, moraju biti legalizovani ili u postupku legalizacije.

Na prostoru ispred parcele na kojoj se stambeni ili poslovni objekti nalaze u trenutku podnošenja zahteva za izradu dokumentacije, mora postojati:

 • ili već izgrađena odgovarajuća komunalna i druga mreža, bez priključnih mesta,
 • ili lokalnim programom kapitalne izgradnje planirana njena izgradnja u tekućoj godini definisanih kapaciteta i propusnih mogućnosti,
 • ili Programom saradnje Republike Srbije – Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa kineskim partnerom CRBC „Srbija 2020-2025“ predviđena izgradnja komunalne i druge infrastrukture u naredne (3) tri godine.

IV Ciljevi sufinansiranja

Bespovratna finansijska sredstva dodeljuju se u cilju podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinaciji svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

V Uslovi konkursa

  • Ukupan budžet za dodelu sredstava po konkursu je 60.000.000,00 dinara i to za Namenu I: ukupno 40.000.000,00 dinara i za Namenu II: 20.000.000,00 dinara
 • Pokrajinski sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje pojedinačnih prijava u iznosu do maksimalno 85% vrednosti izrade projekta
 • Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnoj prijavi

za Namenu I iznosi:
– najviše do 1.000.000,00 dinara za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije koja mora biti dovoljna za ishodovanje svih potrebnih odobrenja i dozvola za potrebe izvođenja radova (projektna dokumentacija mora sadržati predmer i predračun radova).

Za Namenu I. jedinica lokalne samouprave može da konkuriše sa najviše dve prijave.

Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnoj prijavi

za Namenu II. iznosiće:
– najviše do 5.000.000,00 dinara

Za Namenu II. jedinica lokalne samouprave može da konkuriše sa jednom prijavom.

 • Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
 • Rok za realizaciju ugovora je najkasnije do 31.12.2022. godine.

VI Način podnošenja prijava i obavezna dokumentacija koja se podnosi

Prijava sa obaveznom dokumentacijom dostavlja se u pisanom obliku i na CD-u, u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prijave se dostavljaju poštom ili predajom na Pisarnicu pokrajinskih organa uprave, na dole naznačenu adresu:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj,
međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu


Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad


Prijava za konkurs

Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj,
međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

J A V N I K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA PODRUČJA APV

ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Namena I/

Namena II/

Opština/grad podnosilac prijave

Adresa podnosioca prijave

NE OTVARATI

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom, elektronskom poštom ili direktno u prostorije Sekretarijata) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS

Zajednička dokumentacija za sve namene:

 1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (Obrazac Prijave se nalazi na sajtu Pokrajinskog sekretarijata), a prijava sa obaveznom dokumentacijim se dostavlja u pisanom obliku, kao i na CD-u;
 2. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
 1. Izjava podnosioca prijave da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
 2. Izjava da se protiv lica ovlašćenog za podnošenje prijave ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
 3. Izjava o korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u poslednje 4 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
 4. Izjava podnosioca prijave (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
 • da će se namenski u skladu sa važećom zakonskom regulativom utrošiti dodeljena sredstva
 • da će Pokrajinskom sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama
 1. Mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za poslove urbanizma i prostornog planiranja da postoji planski osnov za planirane radove obuhvaćene projektno-tehničkom dokumentacijom za čije sufinansiranje izrade se konkuriše
 2. Dokaz JLS o legalizaciji ili postupku legalizacije objekata u naselju, delu naselja ili ulici koji se priključuju na komunalnu infrastrukturu
 3. Dokaz o postojanju komunalne infrastrukture (izvod iz katastra vodova)
 4. Informacija o postojećoj projektnoj dokumentaciji, ukoliko se traže sredstva za narednu fazu izrade, u kom slučaju Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi o tome zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Za planiranu komunalnu i drugu infrastrukturu, za Namenu II, podnosilac prijave je dužan da priloži dokaz u vidu izvoda o planiranoj izgradnji komunalne i druge infrastrukture (lokalni plan kapitalnih investicija ili izvod iz programa saradnje sa kineskim partnerom CRBC „Srbija 2020-2025“) iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi postojanje uslova za izgradnju.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje sledeće prijave:

 • neblagovremene prijave (prijave koje su podnete posle isteka roka predviđenog za podnošenje prijave)
 • nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
 • nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i CD-u i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Konkursna komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata, a posle isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

VII Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem obrazuje Konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i ocenu pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.

Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli finansijskih sredstava korisnicima koja je konačna.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata.

VIII Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrđuje se pojedinačni iznos sredstava po korisniku.

Posle donošenja odluke o dodeli sredstava, pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:

 • podaci o korisniku sredstava
 • iznos dodeljenih sredstava
 • namena za koju se dodeljuju sredstva
 • period na koji se zaključuje ugovor
 • obaveze korisnika sredstava
 • izveštaji koji se podnose Pokrajinskom sekretarijatu
 • ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

IX Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Pokrajinskom sekretarijatu podnese izveštaje (narativni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom. Kompletno izrađena projektno-tehnička dokumentacija se dostavlja u .PDF formatu, a crteži u .DWG formatu.

Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (izvode iz banaka, fakture, ugovore i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica korisnika.

Pokrajinski sekretarijat, kao davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima. Pokrajinski sekretar može da obrazuje posebnu komisiju iz reda zaposlenih za vršenje neposredne kontrole nad realizacijom Projekata.

Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet ugovora podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja Služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine. Korisnici sredstava dužni su da Službi budžetske inspekcije AP Vojvodine omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu putem elektronske pošte na imejl adrese: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs region@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE