Izmena konkursa za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

Na osnovu člana 38. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014 i 54/2014) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske  odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014 i 54/2014), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu:

OBJAVLjUJE

IZMENU KONKURSA
za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa
evropskih integracija

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija, objavlјen u dnevnom listu „Danas“, dana 29.05.2015. godine, menja se u pogledu iznosa sredstava, tako da se iznos sredstava od „3.500.000,00 dinara“ zamenjuje iznosom od „2.935.628,00 dinara“.