Izmena javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije broj 141-401-3165/2022-03

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, broj: 141-401-3165/2022-03, a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/21), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavljuje

 

IZMENU
JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA
PODRUČJA APV ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE BROJ 141-401-3165/2022-03

 

Član 1.

U izmeni Javnog Konkursa za dodelu bespovratnih sredstav lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinaniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, objavljenim na sajtu Sekretarijata, dnevnom listu „Dnevnik“ 01. 03. 2022. godine i „Službenom listu APV“ broj 12/2022 od 02. 03. 2022. godine u poglavlju V Uslovi konkursa, reči „Ukupan budžet za dodelu sredstava po konkursu je 60.000.000,00 dinara i to za Namenu I: ukupno 40.000.000,00 dinara i za Namenu II: 20.000.000,00 dinara“, menjaju se i glase: „Ukupan budžet za dodelu sredstava po konkursu je 60.000.000,00 dinara i to za Namenu I: ukupno 15.306.000,00 dinara i za Namenu II: 44.694.000,00 dinara.“

Član 2.

U ostalnom delu Javni konkurs ostaje nepromenjen.

Dokument o izmeni konkursa možete preuzeti OVDE