Interni konkurs za popunјavanјe izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017,  113/2017 – dr. zakon i 95/2018, 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – dr. zakon, 157/2020 – dr. zakon, 114/2021 i 123/2021 – dr. zakon) i člana 5. i 7. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016 i 12/2022), oglašava se:

INTERNI KONKURS

ZA POPUNЈAVANЈE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNЈU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Organ u kome se radno mesto popunjava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

 Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za podršku regionalnom razvoju, u zvanju savetnik, u Sektoru za regionalni razvoj i projekte, Odsek za regionalni razvoj, 1 izvršilac, na neodređeno vreme.

Opis poslova: primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika sa jasnim okvirom samostalnog delovanja, uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca, i sposobnost da se problemi rešavaju bez pojedinačnih uputstava neposrednog rukovodioca i uz obraćanje neposrednom rukovodiocu samo kad je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo izvršilac obavlja poslove pripreme i praćenja programa i projekata Pokrajinskog sekretarijata; obavlja precizno određene složene poslove pokrajinske uprave u vezi sa izradom, prikupljanjem, čuvanjem i objavljivanjem informacija o regionalnom razvoju AP Vojvodine; učestvuje u realizaciji međunarodnih poseta iz domena regionalnog razvoja i priprema informacije, platforme, podsetnike i izveštaje o tome; prati odobrene projekte sa obezbeđenim izvorima finansiranja, koji se odnose na unapređivanje organizacije rada i efikasnosti delovanja organa pokrajinske uprave i lokalne samouprave iz oblasti regionalnog razvoja; prikuplja i analizira projektne i finansijske izveštaje; učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki za potrebe Pokrajinskog sekretarijata; sačinjava izveštaje s pratećom dokumentacionom osnovom za izradu informacija za Pokrajinsku vladu; obavlja i druge stručne poslove po usmenom ili pisanom nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara, pomoćnika sekretara i šefa odseka.

Uslovi za rad: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova.

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik internog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

Mesto rada: Pokrajinski sekretarijat za za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

U izbornom postupku proveravaju se sledeće stručne sposobnosti, znanja i veštine:

Posebne funkcionalne kompetencije:

U oblasti rada „administrativno-tehnički poslovi“ (kancelarijsko poslovanje; metode i tehnike prikupljanja podataka radi dalje obrade; tehnike pripreme materijala radi daljeg prikazivanja i upotrebe) i

U oblasti rada „studijsko analitički poslovi“ (,metode i tehnike analiziranja planskih dokumenata i propisa i izrada izveštaja o stanju u oblasti);

Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto (Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine; Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi i Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj vladi) – pisana simulacija.

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana od dana kada je interni konkurs oglašen na internet prezentaciji odnosno oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rok počinje da teče 10. maja 2023. godine i ističe 17. maja 2023. godine.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:

Aleksandar Prekodravac, telefon: 021/487-4824.

Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, sa naznakom da se radi o prijavi za interni konkurs i za koje radno mesto.

Datum oglašavanja: maj 2023. godine.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

-dokaz o stručnoj spremi prema uslovima (original ili overena fotokopija);

-fotokopija dokaza o završenom pripravničkom stažu ili najmanje tri godine provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, u smislu odredaba zakona kojim se uređuju radnopravni odnosi u organima autonomne pokrajine (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

-original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju, odnosno rešenja da je službenik neraspoređen.

NAPOMENA:

Uz prijavu je potrebno dostaviti radnu biografiju – CV, u kojoj će biti naznačena adresa elektronske pošte i broj telefona putem kojih će se komunicirati sa kandidatom.

Ukoliko kandidat ne dostavi navedeno u prethodnom stavu, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije u obavezi da na drugačiji način kontaktira kandidata.

Provera osposobljenost, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proverene u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem, preko elektronske pošte, odnosno telefonom koje navedu u prijavi.

Na završni razgovor sa Konkursnom komisijom za sprovođenje internog konkursa pozivaju se samo kandidati koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3). Članovi Konkursne komisije vode razgovor sa kandidatom u cilju procene njegove motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa.

Službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u organima, službama i organizacijama koje osniva Autonomna pokrajina Vojvodine. Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

NAPOMENE:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa, odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija za sprovođenje internog konkursa koju je obrazovao pokrajinski sekretar Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Interni konkurs može se pogledati ovde