Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Odeljenju za lokalnu samoupravu i pravna pitanja

Na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017,  113/2017 – dr. zakon i 95/2018, 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – dr. zakon, 157/2020 – dr. zakon, 114/2021 i 123/2021 – dr. zakon) i člana 5. i 7. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016 i 12/2022), oglašava se:

        INTERNI KONKURS

ZA POPUNЈAVANЈE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNЈU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Organ u kome se radno mesto popunjava: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

 Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za pravne poslove, u zvanju savetnik, u Odeljenju za lokalnu samoupravu i pravna pitanja, 1 izvršilac, na neodređeno vreme.

Opis poslova: primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika sa jasnim okvirom samostalnog delovanja, uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca, i sposobnost da se problemi rešavaju bez pojedinačnih uputstava neposrednog rukovodioca i uz obraćanje neposrednom rukovodiocu samo kad je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo izvršilac obavlja precizno određene složene pravne poslove normativno-pravnog i upravno-pravnog karaktera u Pokrajinskom sekretarijatu; obavlja poslove vođenja postupaka u upravnim stvarima; priprema nacrte pojedinačnih odluka i rešenja u Pokrajinskom sekretarijatu; priprema nacrte ugovora o korišćenju tekuće budžetske rezerve za jedinice lokalne samouprave i prati njihovu realizaciju; prikuplja neophodne podatke iz delokruga rada Sektora i sistematizuje iste radi izrade odgovarajućih informacija, izveštaja i analiza; obavlja upravno-pravne poslove davanja saglasnosti i mišljenja u poverenim poslovima Pokrajinskog sekretarijata; obavlja poslove koji se odnose na sistem elektronske uprave i korišćenje elektronskih javnih servisa na lokalnom nivou; prati i priprema organizaciju savetovanja, seminara i okruglih stolova u oblasti reforme lokalne samouprave; ostvaruje saradnju sa Upravom za imovinu APV u pogledu raspolaganja javnom imovinom; obavlja poslove u postupku pružanja stručne pravne pomoći jedinicama lokalne samouprave; obavlja i druge stručne i operativne poslove po usmenom ili pisanom nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika pokrajinskog sekretara i načelnika odeljenja.

Uslovi za rad: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, na master akademskim studijama, na master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova.

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik internog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

Mesto rada: Pokrajinski sekretarijat za za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

U izbornom postupku proveravaju se sledeće stručne sposobnosti, znanja i veštine:

posebne funkcionalne kompetencije:

Opšte funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

–     „Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“ – proveravaće se pismeno – putem testa

Materijali za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije  „Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“: Statut Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, broj 20/14), Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 8/10, 26/12, 22/14, 40/14, 61/16 i 63/16), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 37/14 i 69/16), Poslovnik Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 28/19 i 30/19 – ispravka), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – dr. zakon, 95/18 –dr. zakon, 86/19 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 dr. zakon).

–     „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka, (osnove korišćenja računara, osnove korišćenja interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije –  praktičnim radom na računaru).

–     „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se pismeno (putem testa).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat (dokaz o poznavanju osnovnog korišćenja računara, osnova korišćenja interneta, obrade teksta i tabelarnih kalkulacija) i želi da na osnovu njega bude oslobođen provere za  kompetenciju „digitalna pismenost“, potrebno je uz prijavu dostaviti i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li će prihvatiti dokaz koji je priložen ili će biti potrebna provera.

Posebne funkcionalne kompetencije:

2a) za oblast rada

-„administrativno-tehnički poslovi“ (kancelarijsko poslovanje) provera će se vršiti pisanom simulacijom;

„stručno-operativni poslovi“ (tehnike obrade i izrade pregleda podataka)-provera će se vršiti pisanom simulacijom;

2b) posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto:

„Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa“ i „Propisi iz delokruga radnog mesta“ – proveravaće se putem zadatka, pisane simulacije.

– Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Statut Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. list APV“, br. 20/14)

– Iz delokruga radnog mesta: Zakon o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon); Zakon o registru prostornih jedinica i adresnom registru (“Sl. glasnik RS”, br. 9/2020); Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020 – dr. zakon); Zakon o planskom sistemu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2018);

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana od dana kada je interni konkurs oglašen na internet prezentaciji, odnosno oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rok počinje da teče 03.11 2023. godine i ističe 10.11.2023. godine.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:

Aleksandar Prekodravac, telefon: 021/487-4824.

Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, sa naznakom da se radi o prijavi za interni konkurs i za koje radno mesto.

Datum oglašavanja: 02.11.2023. godine.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

  1. dokaz o stručnoj spremi prema uslovima (original ili overena fotokopija);
  2. fotokopija dokaza o završenom pripravničkom stažu ili najmanje tri godine provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, u smislu odredaba zakona kojim se uređuju radnopravni odnosi u organima autonomne pokrajine (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
  3. original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju, odnosno rešenja da je službenik neraspoređen.

NAPOMENA:

Uz prijavu je potrebno dostaviti radnu biografiju – CV, u kojoj će biti naznačena adresa elektronske pošte i broj telefona putem kojih će se komunicirati sa kandidatom.

Ukoliko kandidat ne dostavi navedeno u prethodnom stavu, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije u obavezi da na drugačiji način kontaktira kandidata.

Provera osposobljenost, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proverene u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem, preko elektronske pošte, odnosno telefonom koje navedu u prijavi.

Na završni razgovor sa Konkursnom komisijom za sprovođenje internog konkursa pozivaju se samo kandidati koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3). Članovi Konkursne komisije vode razgovor sa kandidatom u cilju procene njegove motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa.

Službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u organima, službama i organizacijama koje osniva Autonomna pokrajina Vojvodine. Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

 NAPOMENE:

 Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj pred organom nadležnim za overu prepisa, odnosno fotokopije dokumenata, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija za sprovođenje internog konkursa koju je obrazovao pokrajinski sekretar Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Konkurs možete preuzeti ovde