Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon) i člana 5. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 95/16 i 12/22), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu oglašava:

 

INTERNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto za realizaciju projekata regionalnog razvoja, razvrstano u zvanje savetnik – 1 izvršilac.

        Opis poslova: Obavlja složene poslove u oblasti pripreme i praćenja programa i projekata Sekretarijata pružanjem stručne pomoći pokrajinskim organima i službama jedinica lokalne samouprave u poslovima planiranja, izrade, praćenja i evaluacije projekata iz oblasti regionalne saradnje; ostvarivanje saradnje sa drugim državnim organima, institucijama, udruženjima i donatorima u cilju unapređivanja institucionalnih kapaciteta pokrajinskih organa i organa lokalne samouprave u okviru realizacije regionalne saradnje; prikupljanje i analiziranje projektnih finansijskih izveštaja; sačinjavanje izveštaja s pratećom dokumentacionom osnovom za izradu informacija za Pokrajinsku vladu; praćenje ostvarivanja i učešća u aktivnostima na pripremi i sprovođenju makroregionalnih strategija, posebno Strategije Evropske unije za Dunavski region; obavlja i druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika sekretara.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje u polju društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova.

Opšti uslovi za rad u organima Autonomne pokrajine Vojvodine: da je učesnik internog konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice likalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

III Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16;

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Izbor kandidata zasniva se na proveri stručne osposobljenosti, znanju i veštinama, koje su za to radno mesto utvrđene u okviru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija. Izborni postupak sprovodi se pisanom proverom, putem testova, zadataka i simulacije, kao i završnim razgovorom sa kandidatima.

1. Opšte funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

– „Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“ – proveravaće se pismeno – putem testa

Materijali za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije „Organizacija i rad organa Autonomne pokrajine Vojvodine“: Statut Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, broj 20/14), Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Odluka o Sekretarijatu Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 8/10, 26/12, 22/14, 40/14, 61/16 i 63/16), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 37/14 i 69/16), Poslovnik Pokrajinske vlade („Sl. list APV“, br. 28/19 i 30/19 – ispravka), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – dr. zakon, 95/18 –dr. zakon, 86/19 – dr. zakon i 157/20 – dr. zakon).

– „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka, (osnove korišćenja računara, osnove korišćenja interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije – praktičnim radom na računaru).

– „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se pismeno (putem testa).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat (dokaz o poznavanju osnovnog korišćenja računara, osnova korišćenja interneta, obrade teksta i tabelarnih kalkulacija) i želi da na osnovu njega bude oslobođen provere za kompetenciju „digitalna pismenost“, potrebno je uz prijavu dostaviti i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li će prihvatiti dokaz koji je priložen ili će biti potrebna provera.

2. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto:

– „Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa“ i „Propisi iz delokruga radnog mesta“ – proveravaće se putem zadatka, pisane simulacije.

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija „Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa“ i „Propisi iz delokruga radnog mesta“: Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Sl. list APV“, broj 37/14), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14- dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Zakon o regionalnom razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 – dr. zakon) Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (“Sl. glasnik RS”, broj 104/2014)

3. Završni razgovor sa kandidatom:

Na završni razgovor sa konkursnom komisijom pozivaju se samo oni kandidati koje je konkursna komisija pozitivno ocenila u prethodnim fazama provere.

Članovi konkursne komisije vode završni razgovor sa kandidatom u cilju procene motivacije kandidata za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa.

V Rok u kome se podnose prijave na interni konkurs:

Osam dana od dana oglašavanja internog konkursa na oglasnoj tabli i internet prezentaciji organa www.vojvodina.gov.rs/sekretarijati/sekretarijat-pokrajinske-vlade?id=103500

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:

Aleksandar Prekodravac, tel: 021/487-48-24.

VII Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Sekretarijat Pokrajinske vlade, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom „interni konkurs: radno mesto za realizaciju projekata regionalnog razvoja“.

VIII Datum oglašavanja:

17. maj 2022. godine.

IX Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana počev od narednog dana od dana oglašavanja Internog konkursa.

X Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

  1. Pored prijave koja je svojeručno potpisana, sa navedenom adresom za prijem pošte, e – mail adresom i brojem telefona, prilaže se i radna biografija;
  2. Dokaz o stručnoj spremi prema uslovima (original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema);
  3. Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položio, original ili overena fotokopija);
  4. Original ili overena fotokopija dokaza o završenom pripravničkom stažu ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, rešenje o raspoređivanju, odnosno rešenje da je službenik neraspoređen (original ili overena fotokopija);
  5. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja internog konkursa;
  6. Original ili overena fotokopija uverenja MUP –a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci od dana oglašavanja internog konkursa;
  7. Fotokopija lične karte odnosno ispis očitane biometrijske lične karte;
  8. Potpisana izjava kojom se učesnik internog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ po službenoj dužnosti učiniti umesto njega (obrazac izjava 1 ili 2);
  9. Potpisana izjava (obrazac izjava 3) da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  10. Original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uverenje, sertifikat, potvrda i sl.).

NAPOMENA:

        Odredbom čl. 9. st. 3. i 4. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs, a o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, uverenje MUP –a da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da navedene dokaze organ pribavi po službenoj dužnosti i izvrši uvid u personalni dosije učesnika konkursa, koji se vodi u okviru kadrovske evidencije kod poslodavca, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti da se izvrši uvid u njegov personalni dosije i da se njegovi lični podaci koriste u svrhu prikupljanja navedenih dokaza. Izjašnjenje se daje u formi izjave koja se dostavlja uz prijavu na interni konkurs (obrazac izjava 1).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da sam pribavi navedene dokaze, dužan je da se u pisanoj formi o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (obrazac izjava 2).

Obrasci izjava nalaze se na internet prezentaciji Službe za upravljanje ljudskim resursima: www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs i Sekretarijata Pokrajinske vlade: www.vojvodina.gov.rs/sekretarijati/sekretarijat-pokrajinske-vlade?id=103500

XI Mesto, dan i vreme provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručne osposobljenosti, veština i znanja, biće održana u prostorijama Sekretarijata Pokrajinske vlade, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni pisanim putem, na e-mail adresu koju navedu u prijavi, odnosno telefonom koji navedu u prijavi.

XII Službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u svim organima Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

NAPOMENE:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, ili državnom organu, obavezan je probni rad od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se u radni odnos pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Službenik na probnom radu koji je zasnovao radni osnos na neodređeno vreme i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državi stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprave, Službe za upravljanje ljudskim resursima, kao i na oglasnoj tabli poslodavca.

Potrebne obrasce možete preuzeti OVDE