(Srpski) Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora za 2019. godinu

На основу члана 24.ст. 2. и члана  38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланас), покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

Решење
о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који
доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора за 2019. годину

Одобрава се исплата средстава организацијама цивилног друштва с циљем да реализација одобрених пројеката унапреди ниво сарадње јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланас), у укупном износу од 2.000.000,00 динара у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081002, Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама, и то:

 1. Култура ПОЛИС Нови Сад, Темерин 200,000.00
 2. Удружење грађана „Село плус“, Вршац 150,000.00
 3. Удружење грађана „Српски крајеви“, Нови Сад 150.000,00
 4. Савез Крајишких удружења, Нови Сад 150.000,00
 5. Ресурсни центар Фрушкогорско-дунавског региона, Сремски Карловци 250.000,00
 6. „Развојна иницијатива“, Нови Сад 150.000,00
 7. Центар „ОБЛАК“, Панчево 100.000,00
 8. Удружење „Мали људи-велика одговорност“, Нови Сад 100.000,00
 9. Удружење „Регионалне иницијатива Срема“, Рума 130.000,00
 10. Удружење „ЕдуНС“, Нови Сад 120.000,00
 11. Центар за креативни развој и едукацију „Сирмио“, Сремска Митровица 100.000,00
 12. Едукативни Центар 021, Нови Сад 100.000,00
 13. Удружење УГ „Крила Анђела“, Нови Козарци 100.000,00
 14. Асоцијација за развој општине Ириг, Ириг 100.000,00
 15. Центар за заштиту потрошача „Образовни потрошач“, Инђија 100.000,00

Укупно:    2.000.000,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

Образложење

Конкурсом за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, расписаном 30.09.2019. године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање сарадње између јавног и цивилног сектора у циљу активног укључивања цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланас), у укупном износу од 2.000.000,00 динара у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081002, Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 21.10.2019. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Организације цивилног друштва којима су одобрена средства за финансирање предлога пројеката ће потписати уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ