(Srpski) Konkurs za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2015 и 54/2016-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за организацију манифестација и сусрета међународног карактера на територији АП Војводине

I.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2016. годину и Финансијског плана за 2016. годину, суфинансираће реализацију пројекaта за организацију манифестација и сусрета.

Циљ конкурса: Постизање успостављања нових форми међурегионалне сарадње и активно укључивање у програме регионалног развоја.
Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају се реализовати на територији АП Војводине, а требале би да допринесу:

 • подстицању дијалога и дебата о процесу придруживања, заједничким европским вредностима и перспективи;
 • подстицање повезивања људи са територије Западног Балкана ради размене мишљења о актуелним изазовима у региону.

II

Средства опредељена за овај конкурс износе 1.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2015 и 54/2016-ребаланс) у оквиру Програма 0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова, Програмска активност 03011001 Међирегионална економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС за организацију манифестација и сусрета међународног карактера на територији АП Војводине“.
 7. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 8. Рок за предају предлога пројекта је 18. новембар 2016. године, до 12,00 часова – благовременим ће се сматрати само пријаве које буду предате (поштом или на писарници) до истакнутог рока за предају предлога пројеката.
 9. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 10. Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 11. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.
 12. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 13. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-40-71, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију