Овлашћења руководиоца

Овлашћења руководиоца Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР


Покрајински секретар је члан Покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом. Покрајински секретар представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен, образује комисије и радне групе ради обављања сложенијих послове из делокруга секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.

ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА


Покрајински секретар може имати заменика кога бира Скупштина на мандат од четири године. Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секретара и помаже покрајинском секретару у оквиру овлашћења која му он одреди.

ПОДСЕКРЕТАР


Подсекретар помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима, у усклађивању рада унутрашњих јединица покрајинског секретаријата, те сарађује с другим органима.

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА


Помоћник покрајинског секретара руководи облашћу рада покрајинског секретаријата за који се образује сектор и за свој рад одговара покрајинском секретару.