Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину у 2013. години

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Сл. лист АПВ 40/2012-пречишћен текст) и члана 8, 21, 24, 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину (Сл. лист АПВ 39/2012), у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи (Сл. гласник РС бр. 13/2010, 100/2011 и 91/2012), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ
У 2013. ГОДИНИ
БР. 133-401-1191/2013

 

Јавни конкурс за доделу субвенција представља основ за доделу регионалне инвестиционе државне помоћи.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује субвенције у укупном износу од 46.000.000,00 динара.

I Намена средстава:

Средства се одобравају наменски, по принципу рефундације, за трошкове улагања у материјалну имовину, умањене за исказан износ пореза на додатну вредност – до максималног износа од 100.000 евра у динарској противвредности по привредном субјекту.
Субвенција се не може одобрити привредном друштву које има статус повезаног лица у смислу Закона о порезу на добит правних лица.
Средства се одобравају привредним друштвима приликом започињања обављања нове или приликом проширења постојеће пословне делатности, а која подразумева изградњу нових производних објеката (greenfield)или обављање делатности у новом, за корисника средстава наменски изграђеном објекту, за које је уговорен дугорочни закуп у трајању од најмање 6 година од дана одобрења субвенције (наменски brownfield).
Износ државне помоћи одредиће се на основу трошкова једногодишњег закупа, односно трошкова израде пројектно-техничке документације, а максимално до износа наведеног у ставу 1. поглавља I.

II Услови:

Право на субвенцију може остварити привредно друштво под условом да кумулативно испуњава следеће услове:
1. Реализује инвестициони пројекат у коме гради нове производне капацитете или реализује инвестициони пројекат у новом, за корисника средстава наменски изграђеном објекту за који је уговорен дугорочни закуп у трајању од најмање 6 година од дана одобрења субвенције на територији АП Војводине;
2. Послује у прерађивачкој или индустрији информационих технологија (према Уредби о класификацији делатности, Сл. гласник 54/2010 – све делатности из сектора Ц, као и делатност 62.01 из сектора Ј) са минималним учешћем извоза од 50% укупног промета у претходне 3 године ;
3. Да у пријави за доделу субвенције прикаже инвестициони пројекат којим реализује минималну вредност улагања у наредне 3 године од 3.000.000 евра почев од дана закључења уговора ;
4. Да у пријави за доделу субвенције прикаже инвестициони пројекат којим се у наредне 3 године реализује отварање најмање 100 нових радних места почев од дана закључења уговора;
5. Да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
6. Да предузеће није било у блокади у претходних 12 месеци од дана подношења захтева;
7. Да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за претходних 6 месеци који претходе месецу у коме је поднет захтев за доделу субвенција, осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјекат, а на основу образложеног захтев надлежног органа локалне самоуправе;
8. Да има регистровано седиште на територији АП Војводине.

III Посебни случајеви:

У случају привредних субјеката који ће у периоду од наредне три године почев од дана закључења уговора уложити најмање 5 милиона евра и отворити најмање 300 нових радних места, под условом да испуњавају и све друге услове прописане у поглављу II, може се одобрити субвенција у максималном износу до 200.000 евра у динарској противвредности .
За привредна друштва која инвестицију реализују у једној од 3 локалне самоуправе у АП Војводини које су према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2012. годину (Сл. гласник РС бр. 107/2012) сврстане у ИВ групу као изразито недовољно неразвијене (Житиште, Пландиште и Чока), неопходна висина улагања из поглавља ИИ тачка 3. износи 1.5 милиона евра, а број нових отворених радних места, из тачке 4 истог поглавља, 50 почев од дана закључења уговора, под условом да испуњавају и све друге услове прописане у поглављу II.

IV Од права на доделу субвенција изузети су:

– привреди субјекти у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачке 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (сл. гласник РС бр. 13/10, 100/11 и 91/12);

– државни органи, организације и други корисници јавних средстава, друштвене организације, удружења грађана и непрофитне организације;

– правна лица којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума;

– правна лица чији је оснивач или већински власник република, покрајина или локална самоуправа;

– правна лица којима су из буџета републике или покрајине већ исплаћена средства за исте оправдане трошкове;

– правна лица која нису испунила ранију уговорну обавезу према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, а уговорна обавеза је истекла, као и правна лица чија је ранија обавеза у току, а установи се да је редовно не извршавају.

V Документација

1. Пријава за доделу средстава на прописаном обрасцу;
2. Профактура за израду пројектно-техничке документације;
3. Предуговор о закупу производног простора са исказаном ценом месечне закупнине;
4. Пројектовани биланси и процена новчаних токова за наредне 3 године;
5. Финансијски извештај за претходне 3 године са мишљењем ревизора (за обвезнике ревизије) или Извештај о бонитету од Народне банке Србије који не може бити старији од 6 месеци (оригинал или оверена копија, а за страно лице уз обавезан оверени превод) ;
6. Фотокопија решења о регистрацији издата од стране надлежног органа;
7. Потврда надлежног пореског органа – Пореска управа Министарства финансија Републике Србије и надлежни орган јединице локалне самоуправе – Управа јавних прихода или потврда – уверење стране државе, када има седиште на њеној територији ;
8. Бруто биланс (Закључни лист) за претходне три године, са исказаном позицијом 203 – Купци у иностранству ;
9. За новоосноване компаније – одлука овлашћеног органа компаније (борд директора, директор, управни одбор и сл.) о инвестицији на територији АП Војводине;
10. Писана изјава подносиоца захтева о томе да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;
11. Образложен захтев надлежног органа локалне самоуправе у случају наведеном у тачки II.7

Комисија задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Пријаве са комплетном документацијом подносе се Фонду за подршку инвестиција у Војводини, на адресу Народног фронта 23д, 21000 Нови Сад, Република Србија.

VI Доношење одлуке

Предлог одлуке о додели и висини субвенције привредном друштву доноси Комисија коју чине два представника Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, од којих је један дипломирани правник, један представник Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и два представника Фонда за подршку инвестиција у Војводини.
Одлуку о додели и висини субвенције привредном друштву, на основу предлога Комисије, доноси Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, за сваки појединачни случај, у износу приказаном на профактури за израду пројектно-техничке документације или предуговору о закупу, без пореза на додату вредност, а максимално до 100.000 евра у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан доношења одлуке.
По сопственој процени, Комисија може тражити независну процену приказаних расхода од стране овлашћене ревизорске куће, а о трошку подносиоца захтева.
По пријему обавештења о додели субвенције, корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова поднесе захтев за отварање наменског рачуна у Управи за трезор, у случају да такав рачун већ нема отворен.

VII Закључивање уговора

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и подносилац захтева закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
– Фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун у Управи за трезор;
– За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова закупа – копија уговора о закупу са исказаном месечном закупнином, овереног у суду и, у случају греенфиелд инвестиције, копија уговора о купопродаји/закупу земљишта, овереног у суду
– За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова израде пројектне документације – копија уговора о купопродаји/закупу земљишта, овереног у суду

Средства обезбеђења

– Банкарска гаранција домаће банке у вредности износа субвенција са клаузулама „неопозива“, „безусловна“ и „наплатива на први позив без права приговора“ са роком важности од 39 месеци од дана закључења уговора;
– Две потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате (у случају раскида уговора због неиспуњења уговорних обавеза да се наплати камата за период од исплате последње транше до дана стицања услова за раскид)

VIII Динамика исплате

За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова израде пројектне документације – По принципу рефундације, једнократно, у пуном износу одобрене субвенције, по добијању грађевинске дозволе, према приложеној фактури, а највише до износа одобрене субвенције, уз обавезан извод пословне банке да је извршен промет услуга.
За трошкове материјалних улагања код којих се износ државне помоћи одређује у висини трошкова закупа – По принципу рефундације, квартално, по добијању грађевинске дозволе, по приказаним фактурама, а највише до износа одобрене субвенције, уз обавезан извод пословне банке да је за тај период извршен промет услуга.

IX Обавезе корисника

– Да редовно исплаћује зараде и уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;
– Да обавља делатност на територији општине/града на којој је остварио право на субвенцију;
– Да у наредне три године почев од дана закључења уговора инвестира минимум 3 милиона евра од дана одобрења субвенције;
– Да у наредне три године почев од дана закључења уговора запосли минимум 100 радника од дана одобрења субвенције;
– Да у наредне три године почев од дана закључења уговора прибави употребну дозволу за новоизграђени објекат;
– Да доставља Фонду за подршку инвестиција у Војводини квартални извештај о реализацији пројекта (на прописаном обрасцу) уз фотокопију комплетне пратеће документације;
– Да послује у складу са планом реализације инвестиционог пројекта приказаном у Пријави за доделу средстава;
– Да простор или део простора производних капацитета на основу којих му је одобрена субвенција не издаје у закуп/подзакуп у периоду трајања уговора о додели субвенције;
– Да у периоду трајања уговора омогући представнику Секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова и представнику Фонда за подршку инвестиција у Војводини несметан увид у ток реализације инвестиционог пројекта (мониторинг).

Секретаријат може да раскине уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисник средстава не испуњава услове утврђене овим јавним позивом, бизнис планом и уговором и да у том случају активира положена средства обезбеђења у пуном износу одобрене субвенције.

X Остале информације

Образац пријаве може се преузети на сајту Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова (www.spriv.vojvodina.gov.rs), на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу о локалну самоуправу (www.region.vojvodina.gov.rs) као и на сајту Фонда за подршку инвестиција у Војводини (www.vip.org.rs).
Све додатне информације могу се добити у Фонду за подршку инвестиција у Војводини (телефон 021/472-32-40).
Непотпуна документација неће се узети у разматрање.

Јавни конкурс објављен је у Службеном листу АПВ, дневном листу „Дневник“, на сајту Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу о локалну самоуправу и сајту Фонда за подршку инвестиција у Војводини.

Конкурс је отворен до 01. октобра 2013. године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2013. годину.

Преузмите документацију