Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2022. години

        На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021) и члана 11, 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр 54/2021, 7/2022-ребаланс и 37/2022-ребаланс), а у складу са одредбама члана 20. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 i 111/2021 – др. закон) и члана 2. Закона о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 – др. закон), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 13.10.2022. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА
ПОДРУЧЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА У 2022. ГОДИНИ

I
ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

        Предмет јавног конкурса је додела бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) са подручја Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АПВ) за суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона, у циљу подршке у реализацији инвестиционих пројеката који доприносе стварању повољног пословног амбијента за привлачење домаћих и страних инвестиција и отварање радних места.

II
ИЗНОС СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

        Укупан износ средстава који се додљује по Конкурсу је 310.819.238,03 динара.

        Средства опредељена за овај Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. Годину („Службени лист АПВ”, бр 54/2021, 7/2022-ребаланс и 37/2022-ребаланс), Програм 0608: Систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081003 Подршка развоју локалне самоуправе, еконмска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти.

        Корисници бесповратних средстава за суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона су ЈЛС са подручја АПВ.

        Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини до 100.000.000 динара, при чему износ учешћа од стане корисника не може бити мањи од 20% укупне вредности пројекта.

III
НАМЕНА СРЕДСТАВА

        Бесповратна средства која се додељују од значаја су за регионални и локални економски развој и намењена су за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у јавној својини, односно за изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију јавне инфраструктуре у индустријско-пословним зонама јединица локалних самоуправа (општина/градова) са подручја Аутономне покрајине Војводине, укључујући инфраструктуру која обезбеђује функционално повезивање и интегрисање индустријско-пословних зона са окружењем и стварање бољих услова за пословање у индустријско-пословним зонама.

        Под опремањем индустријско-пословних зона подразумева се извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији и санацији у области:

 • саобраћајне инфраструктуре (саобраћајна повезаност, приступне саобраћајнице, паркинг места и др.)
 • комуналне инфраструктуре (водоснабдевање, водоводна и хидрантска мрежа, каналисање атмосферских и отпадних вода и др.)
 • електроенергетске инфраструктуре (снабдевање електричном енергијом, трафо-станице, јавна расвета и др.)
 • топлотне инфраструктуре (гасне и топлификационе инсталације, мерно-регулационе станице и др.)
 • телекомуникационе инфраструктуре (оптички кабл и др.)
 • управљања индустријским отпадом и третманом отпадних вода.

        Бесповратна средства не могу се користити за суфинансирање израде пројектно-техничке документације и исходовање потребних одобрења и дозвола за потребе извођења радова.

IV
УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

        Услови за доделу бесповратних средстава по конкурсу су:

 • да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом конкурса;
 • да је израђена пројектно-техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021);
 • да је издат важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење радова.

V
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС

        Подносилац пријаве дужан је да достави следећу документацију (за све намене):

 1. Образац пријаве предлога пројекта са припадајућим изјавама – уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве;
 2. Копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење радова;
 3. Комплетну пројектно-техничку документацију на основу које је исходован важећи акт надлежног органа из тачке 2.
 4. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од три месеца са нумерисаним странама. Под предмером и предрачуном радова, из претходног навода, подразумева се предмер и предрачун радова из пројектно-техничке документације (достављено у складу тачком 3.) са ажурираним ценама без измена у описима и количинама радова.
 5. Доказ да подносилац пријаве, ЈЛС, има исказано интересовање домаћег или страног инвеститора за улагање, односно започињање или проширење производних капацитета, на нивоу уговора, „писма о намерама“ или потписаног „меморандума о разумевању“ – уколико постоји.

        Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна документација.

        Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и то свака страна сваког документа. Није дозвољена употреба факсимила уместо својеручног потписа овлашћеног лица подносиоца пријаве.

        Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног јавног конкурса, не враћају учесницима на јавном конкурсу.

VI
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

        Пријаве са потребном документацијим се достављају у писаном облику и на CD-у, изузев пројектно-техничке документације из поглавља V, тачка 3., коју је неопходно електронски потписану доставити на CD-у, у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава за учешће на јавни конкурс се подноси, лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова или путем поште, на адресу: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16 са назнаком:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА
ПОДРУЧЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА У 2022. ГОДИНИ
141-401-6900/2022-01

Подносилац пријаве:…………………………………………………

Адреса подносиоца пријаве:……………………………………..

НЕ ОТВАРАТИ

        Јавни конкурс jе отворен до 14.11.2022.године до 14.00 часова.

        Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране Покрајинског секретаријата у утврђеном року, односно до 14.11.2022. године до 14.00 часова. Уколико је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти сматра се даном предаје Покрајинском секретаријату.

VII
ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

        Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника о поступку доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање опремања индустријско-пословних зона (у даљем тексту: Правилник).

       Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Комисије доноси одлуку о додели средстава корисницима, која је коначна.

       Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.

VIII
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

        ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА је саставни део Конкурса.

        Конкурс, Образац пријаве са одговарајућим изјавама, Правилник можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

        Све додатне информације у вези са јавним конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, позивом на телефоне број 021 487 4071 Олга Кнежевић или 021 487 4208 Маријана Ракић сваког радног дана, од 9.00 часова до 15.00 часова, у периоду трајања конкурса.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ