Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje  izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje

o dodeli sredstava na Konkursu
za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Odobrava se isplata sredstava organizacijama civilnog društva s ciljem da realizacija odobrenih projekata unapredi nivo saradnje javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

 1. Edukativni centar za razvoj turizma, Vršac 100.000,00
 2. Centar za ogransku proizvodnju Selenča 200.000,00
 3. Lokalna akciona grupa “Dunavski biser” Apatin 100.000,00
 4. Info centar za rurali razvoj Agrosmart, Novi Sad 100.000,00
 5. LAG panonski fijaker, Stapar 150.000,00
 6. Opšte udruženje preduzetnika Bačka Palanka 100.000,00
 7. Vojvođansko društvo za železnicu, Novi Sad 100.000,00
 8. Udruženje “Tesla global forum”, Novi Sad 100.000,00
 9. Studentska asocijacija Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad 200.000,00
 10. Udruženje građana Mladi ekolog, Kikinda 150.000,00
 11. Centar za omladinske susrete i obrazovanje, Kikinda 200.000,00
 12. Centar za razvoj, Novi Sad 150.000,00
 13. Zajednica organizacija studenata ekologije i zaštite životne sredine, Novi Sad 150.000,00
 14. Joga centar, Kikinda 150.000,00
 15. Asocijacija za razvoj opštine Irig, Irig 150.000,00
 16. Udruženje za kulturno angažovanje mladih “Četvrt”, Novi Sad 200.000,00
 17. Udruženje održivog razvoja, ekološke poljoprivredne proizvodnje i ekoturizma, Gardinovci 100.000,00
 18. Nevladina organizacija “Centar za razvoj Srema”, Šid 100.000,00

Ukupno: 2.500.000,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, raspisanim 05.10.2017.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje saradnje između javnog i civilnog sektora u cilju aktivnog uključivanja civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 03.10.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje