Konkurs za predstavljanje realizovanih projekata LS finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Na osnovu člana 38. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

KONKURS
za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji
AP Vojvodine finansiranih od strane EU
u periodu 2007.-2013.

 

I

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru svojih nadležnosti, zaključaka Pokrajinske vlade o međunarodnoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i Finansijskog plana Sekretarijata za 2014. godinu, sufinansiraće realizaciju projekta koji doprinosi pružanju podrške međunarodnim aktivnostima jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Cilj konkursa: Izrada pregleda, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Projekat organizacije civilnog društva treba da doprinese:

transparentnosti korišćenja sredstava evropskih fondova na teritoriji AP Vojvodine;
upoznavanju javnosti o postignutim rezultatima projekata lokalnih samouprava finansiranim iz fondova Evropske unije i
poboljšanju uslova za realizaciju projekata koji će se finansirati iz sredstava fondova EU.

II

Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs iznose 3.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans) u okviru Programa međuregionalne saradnje i učešća u procesu evropskih integracija, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
 2. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
 3. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
 4. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
 6. Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.
 7. Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013.
 8. Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
 9. Rok za predaju predloga projekta je 12. decembar 2014. godine.
 10. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 11. Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
 12. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs.
 13. Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
 14. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 487 45 42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite dokumentaciju konkursa