Jačanje institucionalne podrške ravnomernom regionalnom i lokalnom ekonomskom razvoju Vojvodine

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, rekao je da je nakon preuzimanja dužnosti pokrajinskog sekretara, kroz situacionu analizu u samom sekretarijatu, i institucijama koje su u nadležnosti resornog sekretarijata, izvršena analiza koje će dati jasnu sliku o polaznoj tački i na osnovu koje će se kreirati dalјi koraci.

– Dodavanjem regionalnog razvoja, kao i nadležnosti koje proističu iz toga, samom sekretarijatu smo obezbedili logičku celinu, gde smo zaokružili ciklus kroz koji ćemo efikasnije sagledavati situaciju i pravovremeno reagovati na polјu sveukupnog razvoja AP Vojvodine, a sve u pravcu realizacije jasno postavlјenog cilјa ispred svih nas. To je na prvom mestu povećanje životnog standarda svih građana Vojvodine – istakao je sekretar Bjelić.

Kako je naglasio sekretar Bjelić, međuregionalna saradnja će biti u funkciji stvaranja novih partnerstava i negovanja odnosa koji su već uspostavlјeni, a sve u cilјu razmene iskustava sa partnerima iz inostranstva, kao i uzajamnog prenošenja primera dobre prakse.

– Ono što nas sigurno očekuje u narednom periodu, što se tiče rada i nadležnosti samog sekretarijata, jeste intenziviranje saradnje sa svim institucijama koje su u našem delokrugu rada – najavio je Ognjen Bjelić.

Kao što je u ekspozeu naveo predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, naredni period će obeležiti okuplјanje oko projekata, kao i njihova priprema i realizacija. Kako bismo ojačali institucionalnu podršku ravnomernom regionalnom i lokalnom ekonomskom razvoju AP Vojvodine biće formirana nova Razvojna agencija Vojvodine koja će preuzeti ulogu u oblasti, strateškog planiranja, podsticaja za ekonomski razvoj, privlačenja stranih i domaćih investicija i otvaranja novih radnih mesta.

– Važno je naglasiti da ćemo u narednom periodu insistirati na povećanju efikasnosti i efektivnosti rada lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine i njihovih Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj na polјu pripreme projekata. U skladu sa finansijskim mogućnostima ćemo podržavati lokalne inicijative koje su dobro osmišlјene, a sve u skladu sa standardima i kriterijumima koji će biti definisani u narednom periodu – naglasio je sekretar Bjelić.

Po njegovoj oceni, logika lokalnog i regionalnog razvoja kaže da je bolјe uložiti sredstva u pripremu deset projekata, nego u realizaciju jednog. Sve to će pratiti logistička pomoć i asistencija resornog sekretarijata.

Sekretar Bjelić je dodao da se to odnosi i na pokrajinski nivo, odnosno na pokrajinsku administraciju, gde će se insistirati na kontinuiranoj pripremi projekata i obezbeđivanje sredstava iz eksternih izvora za njihovu realizaciju.

 

Please follow and like us: