Izmena konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

Na osnovu člana 38. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014) i člana 21 i  22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske  odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu:

 

OBJAVLJUJE

IZMENU KONKURSA
za jačanje uloge civilnog društva u pripremi
i sprovođenju javnih politika

 

Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika, objavlјen u dnevnom listu „Danas“ dana 06.11.2014. godine menja se u pogledu iznosa sredstava, tako da se iznos sredstava od 4.300.000,00 dinara zamenjuje iznosom od 6.230.605,49 dinara.