Решење о додели бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама на територији АП Војводине

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и чланова 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/22, 27/23 и 35/23-ребаланс), Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси:

 

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА АКРЕДИТОВАНИМ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈНИМ
АГЕНЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

Одобрава се исплата бесповратних средстава акредитованој регионалној развојној агенцији за јачање институционалне сарадње на нивоу АП Војводине за креирање и спровођење политика регионалног развоја.

Финансијска средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/22, 27/23 и 35/23-ребаланс) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 4651 Остале текуће дотације и трансфери.

Средства се додељују у укупном износу од 4.500.000,00 динара, и то:

  1. Регионалном центру за друштвено–економски развој – Банат доо Зрењанин 4.500.000,00 динара

 

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине.

За ове намене су средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/22, 27/23 и 35/23-ребаланс) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја, економска класификација 4651 Остале текуће дотације и трансфери.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Решењем од 28.9.2023. године образовао је Комисију за спровођење поступка доделе бесповратних средстава за оцену пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза давање предлога за одобравање средстава.

Акредитована регионална развојна агенција, којој су одобрена средства за финансирање пројеката, потписаће уговор о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са члановима 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и члановима 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети овде