Одлука о додели бесповратних средстава општини Србобран за манифестацију 39. „Кобасицијада“ у Турији

        На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава општини Србобран за манифестацију
39. „Кобасицијада“ у Турији

        Одобрава се исплата средстава Општини Србобран за организацију и покривање трошкова за манифестацију 39. „Кобасицијада“ која се одржава у Турији.

        Средства се додељују у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

        Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са корисником закључити Уговор о додели средстава у складу са обрасцем пријаве, финансијским буџетом и предлогом пројекта.

Образложење

        За подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе.

        Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2022), у укупном износу од 60.000.000,00 динара у оквиру Програма 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

        Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 06. 02. 2023. године донео је Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе финансијских средстава на основу расписаног Јавноонкурса за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера (у даљем тексту Комисија).

        Комисија је на основу утврђених критеријума, руководећи се датумом одржавања манифестације, дала предлог о додели средстава општини Србобран за манифестацију која се одржава од 24. до 26. фебруара 2023. године.

        На основу предлога Комисије, Покрајински секретар доноси наведену одлуку о додели средстава.

        Општина Србобран, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, закључује уговор о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

        Одлука о додели бесповратних средстава општини Србобран за манифестацију 39. „Кобасицијада“ у Турији објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

        Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

        Одлуку можете преузети ОВДЕ