КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује:

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА
РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

 

 I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

У циљу подстицања равномерног регионалног развоја, односно подстицања развоја јединица локалне самоуправе  распоред средстава опредељених овим конкурсом вршиће се на следећи начин:

 • 60% средстава опредељених овим конкурсом биће додељено привредним друштвима која инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености
 • 40% средстава опредељених овим конкурсом биће додељено привредним друштвима која инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености.

Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, која су повезана са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

 • Отварање најмање 10,  a највише 100  радних места у року до три године од дана закључења уговора, за новозапослене који ће бити у радном односу најмање наредних 36 месеци код малих и средњих привредних друштава, односно 60 месеци код великих привредних друштава.

У случају да средства намењена инвестиционим пројектима у јединицама локалне самоуправе треће и четврте категорије развијености не буду опредељена, иста ће бити распоређена на инвестиционе пројекте у јединицама локалне самоуправе прве и друге категорије развијености.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 200.000.000,00 динара.

Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима у износу од 200.000.000,00 динара.
Корисници бесповратних средстава су мала, средња и велика привредна друштва у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Кориснику средстава који отвори нова радна места, повезана са реализацијом инвестиционог пројекта вредног најмање 50.000 евра у динарској противвредности, у року од три године од дана закључења уговора у јединици локалне самоуправе која је разврстана у:

 1. прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
 2. другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
 3. трећу и четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Да је привредно друштво заведено у Регистру привредних субјеката са седиштем у Републици Србији које реализује инвестициони пројекат на територији АП Војводине
 2. Да против привредног субјекта није покренут стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација
 3. Да привредно друштво није у тешкоћама у смислу прописа којима се уређују правила државне помоћи
 4. Да привредно друштво нема доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода
 5. Да привредно друштво није смањило број запослених у просеку за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве
 6. Да Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву привредног друштва
 7. Да нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи
 8. Да са привредним друштвом није био раскинут уговор о додели срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине
 9. Да се против привредног друштва не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција или кредита
 10. Да привредни субјект не обавља делатност у секторима трговине, челика, угља и синтетичких влакана.

 IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава за доделу средстава садржи:

 1. Бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву и потребне изјаве на прописаном обрасцу;
 2. Финансијски извештај подносица/корисника за 2017. годину, јавно објављен на сајту Агенције за привредне регистре, с налазом и мишљењем овлашћеног ревизора (ако је подносилац/корисник у законској обавези прибављања налаза и мишљења овлашћеног ревизора), као и консолидовани финансијски извештај за 2017. годину (ако је подносилац/корисник у обавези израде консолидованог финансијског извештаја).
 3. Извод из Регистра привредних субјеката, који подноси подносилац/корисник са седиштем у Републици Србији (доказ: Извод Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) о Обавезним подацима привредног субјекта, оригинал или оверена копија);
 4. Доказ да се у привредном друштву не води поступак стечаја или ликвидације, да привредно друштво није осуђивано за привредне преступе и да му није изречена мера забране обављања делатности (доказ: Уверење надлежног Привредног суда, оригинал или оверена копија);
 5. Потврда о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији (доказ: Потврда републичке Пореске управе);
 6. Потврда о измирењу обавеза према локалној пореској администрацији (доказ: Потврда надлежног органа ЈЛС о измирењу локалних прихода – општинска/градска управа);
 7. Доказ да законски као и остали заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности (доказ: Уверење МУП-а по месту пребивалишта лица);
 8. Доказ да се против законских и осталих заступника не води кривични поступак (доказ: Уверење издато од Основног суда да се против лица не води кривични поступак);
 9. Доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело извршено у обављању привредне делатности (доказ: уверење Основног суда месно надлежног по седишту подносиоца/корисника да правно лице није кажњавано за кривична дела);
 10. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања код подносиоца пријаве у тренутку подношења пријаве за доделу средстава;

Документација коју подноси страни држављанин мора бити оверена у складу с прописима државе у којој је издата.

Комисија може тражити и подношење друге документације, уколико то сматра целисходним

Документација подносилаца не сме да буде старија од 30 дана од дана подношења документације.

Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна документација.

V ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до  15. октобра 2018. године.

VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део Правилника о додели средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијим инвестиционог пројекта (у даљем тексту Правилник).
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Секретаријата, након чега се са корисницима средстава закључују уговори о додели средстава.
Достављена документација се не враћа.

VII УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 1. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања уговора, а најкасније до датума одређеног уговором, приложи банкарску гаранцију коју је издала пословна банка регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист АПВ, са роком важности до 6 година и 6 месеци за мала и средња привредна душтва, односно до 8 година и 6 месеци за велика привредна друштва.
 2. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистроване потписане бланко соло менице с потписаним меничним овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.
 3. Корисник средстава дужан је да новозапосленим лицима исплаћује зараду у складу са бизнис планом, односно најмање у износу 20% већем од минималне зараде, прописане од стране надлежних органа за годину у којој се зарада исплаћује (Одлука о висини минималне цене рада за 2018. годину „Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017 ).
 4. Инвестициони пројекат мора да се одржи у истој јединици локалне самоуправе у периоду од најмање пет година након достизања периода пуне запослености за велике привредне субјекте, односно најмање три године за мале и средње привредне субјекте.
 5. Достигнути број запослених код корисника средстава од дана достизања пуне запослености не сме да се смањује у периоду од пет година за велике привредне субјекте односно три године за мале и средње привредне субјекте.

У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења, на основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница, Секретаријат може да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

 VIII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са следећом назнаком:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА
141-401-6236/2018-01

Подносилац пријаве: привредно друштво

Адреса подносиоца пријаве:

НЕ ОТВАРАТИ

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

 IX КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити сваког радног дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова:

021/487 4071 Олга Кнежевић, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i

021/487 4158 Огњен Допуђ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

X ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА је саставни део Конкурса.

Конкурс, Образац пријаве са бизнис планом и Правилник о додели средстава можете преузети ОВДЕ