(Srpski) Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 21, 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 60/2018 и 40/2019-ребаланс), Одлуке о образовању буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине бр. 025-24/2017 од 30. маја 2017. године („Службени лист АП Војводине“, бр. 26/2017), Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01/4 од 28. јуна 2019. године, тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете, Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XIII-6/2019 од 24.04.2019. године као и Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XVII-1/2019 од 5.11.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење о изменама и допунама решења
о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну
пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете

којим се мења Решење о додели бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете број: 141-401-5694/2019-01 од 06.11.2019. године.

Брише се:

7. ОЗЗ ТРИ БРАЗДЕ Тител    4.364.226,00

Мења се:

14. Млекарско-сточарска задруга ТРЕБИШЊИЦА Маглић    3.655.082,00

Додаје се:

15. ОЗЗ АГРОНОМ ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ Пивнице     2.431.973,00

У осталим деловима, решење остаје непромењено.
Средства се додељују у укупном износу од 50.000.000,00 динара.

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете објављеним у дневном листу „Дневник“ 04.09.2019. године предвиђенa је додела бесповратних средстава задругама за куповину опреме за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 50.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 02.09.2019. године образовао је Комисију за вредновање пријава на основу расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава. Скупштина Развојне агенције Војводине усвoјила је Препоруку за правна лица чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XVII-1/2019 од 5.11.2019. године.

Решењем бр. 141-401-5694/2019-01 од 06.11.2019. године средства су одобрена за укупно 14 корисника.
Након објаве Решења из претходног става корисник ОЗЗ ТРИ БРАЗДЕ Тител из објективних разлога одустао је од бесповратних средстава и правовремено обавестио Секретаријат те су средства у укупном износу од 4.364.226,00 динара остала нераспоређена.

Узимајући у обзир Препоруку Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад бр. СД-XVII-1/2019 од 5.11.2019. године, кориснику под редним бројем 14. додељују се средства у висини укупног захтева а кориснику под редним бројем 15. додељују се средства у сразмерном износу преосталих средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ