Давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања у називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе

Назив услуге

Давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања у називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе.

Орган задужен за спровођење (сектор)

Сектор за правна питања

Опис

Припремање претходне сагласности скупштине јединице локалне самоуправе приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе.

Где и како

Лично на писарници Покрајинске владе АПВ, за Покрајински секретаријат међурегионалну срадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или поштом на исту адресу.

Правни основ

Наведена надлежност утврђена је чланом 73. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број 99/2009 и 67/2012- одлука УС).

Извештај издатих мишљења