Решење о изменама и допунама решења о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта , Решења број 401-00-00084/2/2017-01 Комисије за контролу државне помоћи и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-X-06/2018 oд 06.07.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење о изменама и допунама решења
о додели бесповратних средстава за отварање нових радних
места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта

којим се мења Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места
повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта број: 141-401-606/2018-04 од
11.05.2018. године.

Бришу се :

1. 4 „LBS Le Belier Livnica“ доо Сечањ 59.400.000,00
2. 14 „Атлер-Фонтана“ доо Кикинда 6.652.800,00

УКУПНО 66.052.800,00

А додају се :

1. 20 „Камарад аутосервис НБ“ доо, Нови Сад 4.633.200,00
2. 21 „Macchiato Kuća“ доо, Нови Сад 8.553.600,00
3. 22 „Apple World“ доо, Риђица 4.752.000,00
4. 23 „Биопанон“ доо, Нови Сад 27.442.800,00
5. 24 „АТБ Север“ доо, Суботица 8.910.000,00
6. 25 „Стамевски“ доо, Стара Пазова 11.761.200,00

УКУПНО 66.052.800,00

У осталим деловима, решење остаје непромењено.

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 19.02.2018. године предвиђено је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима повезаних са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

За ове намене средства су обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017, 17/2018 и 29/2018-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 250.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем бр. 141-401-606/2018-04-01 од 19.02.2018 године је образовао Комисију за вредновање пријава поводом расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава подстицаја.

Скупштина Развојне агенције Војводине дана 09.05.2018. године донела је Одлуку о усвајању препоруке број СД-VIII-05/2018 за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, а Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта број 141-401-606/2018-04 од 11.05.2018. године којим су одобрена средства за укупно 19 корисника и за те намене опредељен укупан износ од 249.836.400,00 динара. Како су привредна друштва под редним бројем 4. и редним бројем 14. којима су средства одобрена одустала од доделе средстава, средства у износу од 66.052.800,00 динара остала нераспоређена за предвиђене намене, Скупштина Развојне агенције Војводине је дана 06.07.2018. године донела Одлуку о усвајању препоруке број СД-X-06/2018 за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, а Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је ово Решење.

Привредна друштва којима су средства одобрена , потписаће Уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење ОВДЕ