Решење о додели средства на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 9. Конкурса за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП Војводине,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење

о додели средства на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који
доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне
самоуправе на територији АП Војводине

Одобрава се исплата средстава организацијама цивилног друштва с циљем да реализација одобрених пројеката унапреди ниво сарадње јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

Средства опредељена за овај конкурс износе 2.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс) у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама, и то:

  1. Удружење рурални центар Сова-Ср. Митровица 250.000,00
  2. Иницијатива за рурални развој-ЦЕНТАР-Јаша Томић 250.000,00
  3. Центар локалне демократије -Суботица 150.000,00
  4. Национална Алијанса за локални економски развој НАЛЕД-Београд 1.000.000,00
  5. Удружење грађана Војводина-AUTHENTIC Суботица 250.000,00
  6. Центaр за друштвену стабилност-Бегеч 100.000,00

Укупно: 2.000.000,00

Образложење

Конкурсом за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, расписаним 8.11.2017.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подршка организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе стварању оквира за унапређење управљачких функција и организације општинске/градске управе као и подизање квалитета општинских услуга.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс) у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 29.11.2017.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Организације цивилног друштва којима су одобрена средства за финансирање предлога пројеката, ревидираће буџете пројекта у складу са одобреним средствима и након тога ће потписати уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење