Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење
o додели средстава

за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа
стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем подстицања регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике: реализације пројеката стратешког значаја за локални и регионални развој, израде пројектне техничке документације за индустријске зоне и израде студија изводљивости за стратешке пројекте.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 1.764.000,34 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

  1. Општина Опово 1.000.000,00
  2. Општина Бела Црква 764.000,00

Укупно: 1.764.000,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 1.764.000,00 динара.

Образложење

Конкурсом за за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив, расписаним 08.06.2018. године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја. Циљ конкурса је регионални развој политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике. Активности на пројекту треба да допринесу реализацији пројекта стратешког значаја за локални и регионални развој, изради пројектнo техничке документације за индустријске зоне и изради студије изводљивости за стратешке пројекте.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 1.764.000,34 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 08.06.2018. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ