Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење  израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење

o додели средстава
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и
спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем да јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине имају усвојене стратешке планове развоја, секторске стратегије и израђене и ревидиране акционе планове.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 8.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

 1. Општина Кањижа 529.200,00
 2. Општина Темерин 297.500,00
 3. Општина Бач 800.000,00
 4. Општина Србобран 800.000,00
 5. Општина Житиште 735.904,00
 6. Општина Ковачица 616.800,00
 7. Град Сомбор 700.000,00
 8. Општина Апатин 544.859,00
 9. Општина Шид 623.768,00
 10. Град Панчево 420.000,00
 11. Општина Опово 513.860,00
 12. Општина Кула 733.859,00
 13. Општина Бела Црква 684.250,00

Укупно: 8.000.000,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

Образложење

Конкурсом за за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, расписаним 04.10.2017.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине да имају усвојене стратешке планове развоја, секторске стратегије и израђене и ревидиране акционе планове.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 8.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 03.10.2017.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Јединице локалне самоуправе, којима су одобрена средства за финансирање предлога пројеката, ревидираће буџете пројекта у складу са одобреним средствима и након тога ће потписати уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење