Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја за 2019

На основу члана 24.и члана 38.став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење
o додели средстава

за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа
стратешког значаја у области регионалног развоја

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем подстицања регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике: реализације пројеката стратешког значаја за локални и регионални развој, израде пројектне техничке документације за индустријске зоне и израде студија изводљивости за стратешке пројекте.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, 60/2018), у укупном износу од 24.257.298,99 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

 1. Општина Бела Црква 998.750,00
 2. Општина Беочин 997.500,00
 3. Општина Житиште 637.500,00
 4. Општина Бачки Петровац 918.000,00
 5. Град Кикинда 510.000,00
 6. Општина Сремски Карловци 741.396,48
 7. Општина Тител 1.000.000,00
 8. Општина Бач 1.000.000,00
 9. Општина Кула 1.000.000,00
 10. Општина Темерин 1.000.000,00
 11. Општина Чока 1.000.000,00
 12. Општина Сечањ 1.000.000,00
 13. Општина Нова Црња 965.000,00
 14. Општина Шид 950.000,00
 15. Град Суботица 1.000.000,00
 16. Општина Стара Пазова 1.000.000,00
 17. Град Панчево 1.000.000,00
 18. Општина Ириг 1.000.000,00
 19. Град Сремска Митровица 1.000.000,00

Укупно: 17.718.146,48

Средства се обезбеђују у укупном износу од 17.718.146,48 динара

Образложење

Конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа
стратешког значаја у области регионалног развоја, расписаним 27.02.2019. године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја. Циљ конкурса је регионални развој политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике. Активности на пројекту треба да допринесу реализацији пројекта стратешког значаја за локални и регионални развој, изради пројектнo техничке документације за индустријске зоне и изради студије изводљивости за стратешке пројекте.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, 60/2018), у укупном износу од 24.257.298,99 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 26.02.2019. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ