Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области ефикасних локалних и регионалних јавних политика

На основу члана 21. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, 40/2012-пречишћени текст) и одељка III. тачка 10. Конкурса за унапређење израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је решење о додели средстава за суфинансирање пројеката који доприносе унапређењу израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика.

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. године („Сл. Лист АПВ“ бр. 50/2013 и 24/2014) у оквиру функције 180, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама у износу од 3.689.500,00 динара следећим удружењима грађана:

  1. Српски менаџмент центар износ од 3.000.000,00 дин
  2. Асоцијација за развој општине Бачка Топола износ од 489.500,00 дин.
  3. Кикиндска иницијатива младих износ од 200.000,00 дин.

Ради унапређења израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика јачањем улоге цивилног друштва чиме се стварају се услови за унапређење процеса стратешког планирања као и почетак процеса програмског буџетирања и ефикасније управљање средствима из домаћих и међународних фондова, Покрајинска Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 3.689.500,00 динара.

Удружења грађана којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Преузмите решење