Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 7. и 8. Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење

о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама
локалне самоуправе на територији АП Војводине

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са циљем подстицај развоја и унапређење административних, радних и управљачких капацитета јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 3.500.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

  1. ОПШТИНА ЧОКА 328.352,20
  2. ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 295.800,00
  3. ОПШТИНА СРБОБРАН 270.000,00
  4. ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 350.000,00
  5. ОПШТИНА БАЧ 350.000,00
  6. ГРАД СОМБОР 350.000,00
  7. ОПШТИНА БЕОЧИН 334.195,00
  8. ОПШТИНА КАЊИЖА 256.346,40
  9. ОПШТИНА ТЕМЕРИН 325.800,00
  10. ГРАД ПАНЧЕВО 350.000,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 3.210.493,60 динара.

Образложење

Конкурсом за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине , расписаним 24.10.2017.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицај развоја и унапређење административних, радних и управљачких капацитета јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 3.500.000,00 динара у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Пројекат унапређење радних и управљчких процеса ЈЛС 0608 4004, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 02.11.2017.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Јединице локалне самоуправе, којима су одобрена средства за финансирање пројеката који допринеће успостаљање нових услужних центара или за даљи развој постојећих или ради побољашђање подстицај развоја и унапређење административних, радних и управљачких капацитета јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине комуникације грађана и органа локалне самуправе у области комуналне делатности (48 сати) или ради разради механизма за ефикасно учешће грађана у управљању пословима у јавном сектору и за унапређење организације и функционисања јединица локалне самоуправе кроз примену најбоње праксе у вези модела организовања и управљања у јединицама локалне самоуправе ће потписти уговоре о коришћењу средстава са Покрајинском секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење