Решење о додели средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016  и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Сл гласник АПВ“ 42/2017) као и члана 7. ст. 1, тачка 1., члан 11., 12., и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013и 119/2014) , тачке VI  Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине,  бр. СД-VI-6/2017 од 09.12.2017. Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Р е ш е њ е

o додели средстава
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Одобрава се исплата средстава привредним друштвима с циљем отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 350.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима, додељују се:

 1. SIXSENTIX DOO НОВИ САД 35.551.800,00
 2. ALING-CONEL ДОО ГАЈДОБРА 12.443.130,00
 3. MECAFOR PRODUCTS ДОО КИКИНДА 14.220.720,00
 4. ФРИГО ЖИКА ДОО РУМА 23.701.200,00
 5. GRINDEX ДОО КИКИНДА 6.636.336,00
 6. AGROPROM COM ДОО ГОРЊИ ТАВАНКУТ 4.977.252,00
 7. ИНСЕРТ ДОО РУМА 47.402.400,00
 8. EBM PAPST ДОО СОМБОР 14.220.720,00
 9. EGSTON SYSTEM ELECTRONICS ДОО ПАНЧЕВО 35.551.800,00
 10. СЕВЕПЛАНТ ДОО КУЛА 23.701.200,00
 11. ФМО УКУС ДОО КОВАЧИЦА 5.925.300,00
 12. ДОО LAND OF APPLE НОВИ САД 6.162.312,00
 13. НИВА ДОО ЖАБАЉ 17.775.900,00
 14. EKO SNACK ДОО КУЛА 33.181.680,00
 15. AGROOMEGA ДОО ЖАБАЉ 5.925.300,00
 16. KNOTT-AUTOFLEX YUG ДОО БЕЧЕЈ 8.532.432,00
 17. ПРИЧА КЕТЕРИНГ ДОО НОВА ПАЗОВА 23.701.200,00
 18. ЗУПЧАНИК ДОО АДА 9.480.480,00
 19. EATON ELECTRIC DOO СРЕМСКА МИТРОВИЦА 11.850.600,00
 20. ДОО DADEX МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА 8.532.432,00

Укупно: 349.474.194,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 349.474.194,00 динара.

Образложење

Конкурсом за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“, 05.10.2017.године, предвиђено
је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 350.000.000,00 динара у оквиру функције 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 04.10.2017. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Привредна друштва, којима су одобрена средства за финансирање пројеката у складу са бизнис плановима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење

Овде можете преузети МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ